Informacje ogólne

FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW 2014 - 2020

INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA

 

Fundusz Mikroprojektów jest elastycznym narzędziem służącym realizacji najmniejszych projektów programu. Był już wprowadzony w przedakcesyjnych polsko-czeskich programach Phare CBC (w latach 1999 – 2003 pod nazwą Wspólny Fundusz Małych Projektów) i skutecznie realizowany w ramach inicjatywy INTERREG IIIA 2004 - 2006 oraz Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Funduszem zarządzają euroregiony czesko-polskiego pogranicza (Euroregion Nysa, Glacensis, Pradziad, Silesia, Śląsk Cieszyński i Beskidy). Euroregiony pełnią funkcję tzw. administratorów funduszu i wykonują wszystkie zadania związane z realizacją tego programu, udzielają informacji – konsultują pomysły i realizują seminaria, przyjmują i zatwierdzają wnioski o dofinansowanie, kontrolują realizacją mikroprojektów, zajmują się wypłatą dotacji oraz monitorowaniem trwałości po zakończeniu realizacji projektów.

 

Alokacja Funduszu Mikroprojektu - Euroregion SILESIA

Środki finansowe przyznawane przez Fundusz są częścią środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i stanowią 20 % budżetu programu INTERREG V-A, tj. 45,244 mln. EUR. Kwota ta została następnie podzielona na obszary poszczególnych administratorów – euroregiony, przy czym alokacja dla Euroregionu Silesia wynosi 7 226 000 EUR.

 

Alokacja EFRR na finansowanie mikroprojektów Euroregionu Silesia

Obszar wsparcia FM

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia działa na obszarze:

 • po stronie czeskiej:
  obszar NUTS III kraj Moravskoslezský – obszar powiatu Opava, Ostrava, Nový Jičín
 • po stronie polskiej:
  część obszaru NUTS III podregion Opolski – województwo Opolskie – powiat głubczycki
  część obszaru NUTS III podregion Rybnicki – województwo Śląskie – powiat raciborski, rybnicki, wodzisławski – część (Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana), miasto (powiat grodzki) Rybnik i Żory

Zakres tematyczny mikroprojektów

Fundusz koncentruje się na małych projektach – tzw. mikroprojektach, w tym nieinwestycyjnych jak również
o charakterze inwestycyjnym. Mikroprojekty mogą być finansowane z niżej wymienionych osi priorytetowych:

 • Oś priorytetowa 2 - „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia“
 • Oś priorytetowa 3 - „Edukacja i kwalifikacje“
 • Oś priorytetowa 4 - „Współpraca między instytucjami i społecznościami“

Alokacja EFRR na finansowanie mikroprojektów w Euroregionie Silesia

wg poszczególnych osi priorytetowych

 

Limity finansowe mikroprojektów

Dotacja na mikroprojekty z EFRR wynosi od 2 000 EUR do 20 000 EUR w przypadku mikroprojektów zaliczających się do tematycznej osi priorytetowej 3 i 4 lub do 30 000 EUR w przypadku projektów zaliczających się do 2. tematycznej osi priorytetowej. W przypadku wniosków mikroprojektów składanych z zasadą Partnera Wiodącego kwota maksymalna jest dwukrotnie wyższa (tj. 40 000 lub 60 000 EUR). Całkowity budżet mikroprojektu nie może przekroczyć dwukrotnej maksymalnej kwoty dofinansowania.

Wnioskodawca i Partner mikroprojektu

Ze względu na zasadę współpracy w ramach projektów transgranicznych każdy mikroprojekt musi być realizowany przez minimum 2 Wnioskodawców "Partnerów" w tym: 1 Wnioskodawca z Polski i 1 Wnioskodawca/Partner projektu z Czech. Wnioskodawcy muszą być z obszaru wsparcia danego FM (jak wyżej) oraz być instytucją kwalifikowalną w ramach programu.

Zasada Partnera Wiodącego w mikroprojektach

Zasada partnera wiodącego w mikroprojektach jest nowością (dotąd była stosowana tylko w Funduszu mikroprojektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński). Zasada ta opiera się na wspólnym złożeniu wniosku o dofinansowanie respektowanego przez wszystkich partnerów (2 lub więcej), przy czym wniosek składa Partner Wiodący, którego obaj/wszyscy partnerzy projektu wybrali. W przypadku zatwierdzenia mikroprojektu Partner Wiodący zawiera umowę z administratorem Funduszu (euroregionem), a tym samym przejmuje na siebie odpowiedzialność za realizację projektu jako całości. Dotacja jest wypłacana Partnerowi Wiodącemu, który następnie przekazuje odpowiednią część dotacji swojemu partnerowi/swym partnerom projektowym.

Rodzaje mikroprojektów

Ze względu na wprowadzenie zasady Partnera Wiodącego powstały też 3 nowe rodzaje projektów:

 1. Typ A - wspólny (= z partnerem wiodącym) – prośbę o dotację składa partner wiodący w imieniu wszystkich partnerów projektu (dot. Partnerów z tego samego Euroregionu)
 2. Typ B - partnerski (= dotąd nazywany „wspólnym“) – prośbę o dotację każdy z partnerów składa sam (dot. Partnerów z terenu dwóch rożnych Euroregionów)
 3. Typ C - realizowany samodzielnie – prośbę o dotację składa tylko jeden z partnerów.

Przedstawienie i zatwierdzenie mikroprojektu

Wnioskodawca składa wniosek o dotację na mikroprojekt do właściwego Funduszu (rozgraniczenie terytorialne Funduszu Mikroprojektów wg. Euroregionów). Wnioski składane są w wyznaczonych terminach. Po kontroli i ocenie wniosków są one zatwierdzane przez wspólny polsko-czeski Euroregionalny Komitet Sterujący ustanowiony dla każdego Funduszu. 

Obszar wsparcia całego Programu:

 

 

Przewidywany termin składania wniosków w Euroregionie Silesia (otwarcie naboru) : 01/2016

(styczeń 2016)*

 

 

-----

*Wszystkich Wnioskodawców dotacji z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach nowego Programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020 informujemy, że otwarcie nabóru wniosków do Fundusz Mikroprojektów jest uzależnione od terminu zatwierdzenia Dokumentu Programowego przez KE (który w chwili obecnej jest na etapie kontroli w KE) oraz od terminu zatwierdzenia dokumentacji Funduszu przez Ministerstawa RP i RCz.