4. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia - Program INTERREG V-A RCz-PL

2017-09-11
W dniu 7 września 2017r. w Opavie odbyło się 4. posiedzenie wspólnego polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego, który zatwierdził do dofinansowania mikroprojekty złożone w czwartym naborze, w ramach "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia" w Programie INTERREG V-A Republika Czeska - Polska. W czwartym naborze do dnia 29.05.2017r. za pomocą systemu MS2014+ wpłynęło 37 wniosków o dofinansowanie, do wszystkich trzech osi priorytetowych. Tylko jeden mikroprojekt nie przeszedł kontroli kwalifikowalności.

Euroregionalny Komitet Sterujący ostatecznie z 36 omawianych mikroprojektów zatwierdził do dofinansowania 33 mikroprojekty, 3 nie uzyskały dofinansowania.

Szczegółowe informacje o Decyzjach EKS znajdują się w zakładce "Decyzje EKS".

Ponadto podczas posiedzenia EKS w dniu 07.09.2017r. omówiony został Raport nr 4 nt. Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia, przedstawiono aktualne informacje dotyczące systemu MS2014+ oraz dokonano oceny spełnienia warunków zatwierdzenia jednego mikroprojektu czeskiego wnioskodawcy zatwierdzonego na 3 posiedzeniu EKS. Wnioskodawca tego projektu nie przedłożył wymaganych decyzją wystarczających wyjaśnień, przez co na 4. posiedzeniu projekt w wyniku głosowania został odrzucony.