Materiały ze szkolenia w ramach OP2

2017-03-07
6 marca br. w Zamku Piastowskim, w Raciborzu odbyło się szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców planujących złożenie i realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej 2 „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia” Interreg V-A RCz-PL. Poniżej zamieszczamy materiały/prezentacje ze szkolenia.