• 2016-04-15
  Informujemy, iż w dniu 25.04.2016r. ma zostać przeprowadzona aktualizacja aplikacji MS2014+ w części dotyczącej Funduszy Mikroprojektów. Mają zostać w znacznej mierze usunięte błędy aplikacji oraz poprawione tłumaczenia. W związku z powyższym zalecamy wszystkim Mikrobeneficjentom, którzy już założyli swoje wnioski w aplikacji i dokonują opisów o skopiowanie ich (np. do plików Word) w razie ewentualnych problemów z funkcjonalnością aplikacji po dokonaniu aktualizacji.
 • 2016-04-15
  W aplikacji w projektach komplementarnych i samodzielnych – typu B i C (tj. w przypadku wybrania w zakładce Identyfikacja projektu typu projektu B lub typu projektu C) do dnia 25.04.2016r. nie generowała się zakładka: "Kluczowe działania" oraz w zakładce "Wpływ transgraniczny" nie generały się dwa pola do wypełnienia (zakładki te i pola generują się prawidłowo tylko w przypadku projektów typu A).
 • 2016-04-15
  W tym okresie programowania 2014-2020 Beneficjenci nie będą składać dodatkowego załącznika do wniosku jakim było „Streszczenie projektu w języku czeskim“. Będą natomiast w obowiązku wypełnienia bezpośrednio w systemie MS2014+ (we wniosku projektowym) opisów w języku polskim i czeskim w zależności od typu projektu. W przypadku projektów typu A, w dwóch wersjach językowych winien być wypełniony cały wniosek projektowy, natomiast w przypadku projektów typu B i C, w dwóch wersjach językowych wypełniana będzie tylko część wniosku projektowego.
 • 2016-04-15
  Wniosek o dofinansowanie Mikroprojektu musi być podpisany kwalifikowanym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy Partner Wiodący / Wnioskodawca nie dysponuje takim podpisem lub podpis z przyczyn technicznych nie jest akceptowany w systemie MS2014 + (można to sprawdzić wcześniej np. podpisując jeden z załączników wgranych do wniosku), Partner Wiodący / Wnioskodawca może upoważnić Zarządzającego FM (Euroregion Silesia) do podpisania wniosku o dofinansowanie.
 • 2016-04-15
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, Zarządzający Funduszem Mikroprojektów po polskiej stronie Euroregionu Silesia ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do oceny mikroprojektów składanych do Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w Programie INTERREG V-A Republika Czeska – Polska do następujących Osi Priorytetowych Programu: OP 2, OP3 i OP4.
 • 2016-04-14
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry polska część Euroregionu Silesia informuje, iż w dniach 26.04, 28.04 oraz 05.05.2016r. odbędą się warsztaty dla potencjalnych Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów na lata 2014-2020 z obsługi aplikacji MS2014+. Szczegóły w zakładce "Szkolenia".
 • 2016-04-05
  Informujemy, iż w dniu dzisiejszym (05.04.2016r.) została uruchomiona zakładka dotycząca Funduszu Mikroprojektów na portalu https://mseu.mssf.cz/. W związku z tym, iż cały czas jeszcze są eliminowane drobne błędy w zakładce (w funkcjonalności/tłumaczeniach, itp.) prosimy o wyrozumiałość. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym Sekretariatem.
 • 2016-04-01
  Euroregion Silesia (strona czeska: Euroregion Silesia – CZ, strona polska: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry) jako Zarządzający Funduszem Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska ogłasza, iż z dniem 01.04.2016r. zostaje otwarty ciągły nabór wniosków na mikroprojekty z „Funduszu Mikroprojektów 2014 - 2020 w Euroregionie Silesia”. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane w sposób ciągły, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji programowej. Wnioski (dla osi priorytetowej 2, 3 i 4), które zostaną złożone (sfinalizowane w aplikacji) do 16.05.2016r. do godz. 24.00, będą mogły być rozpatrywane na 1. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS) dnia 28 lipca 2016r. Formularz Wniosku projektowego w ramach FM musi zostać wypełniony przy wykorzystaniu aplikacji internetowej – MS2014+.