Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Akty prawne / Wytyczne

ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE EWT i EFRR:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 259).
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) NR 481/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do przepisów szczególnych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach programów EWT
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006

Dokumenty znajdziesz na https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/#/10515=1676/10501=1616/10502=3012

-------------------------------------

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

-------------------------------------

OCHRONA ŚRODOWISKA

O Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska http://www.gdos.gov.pl/

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie:

 • zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000,
 • kontroli procesu inwestycyjnego. 

Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym, rejestrację organizacji w krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W kompetencjach Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest również tworzenie i koordynacja krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju w Polsce, odpowiedzialnej za wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami UE oraz instytucjami wdrażającymi fundusze europejskie.

Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Pracą Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska kieruje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Podstawowe zadania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • współudział w realizacji polityki ochrony środowiska w zakresie ochrony przyrody i kontroli procesu inwestycyjnego, w tym:
  • strategicznych ocen oddziaływania na środowisko,
  • postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
 • wykonywanie zadań związanych z:
  • siecią Natura 2000 - opracowywanie projektu listy obszarów, nadzorowanie funkcjonowania tych obszarów i prowadzenie ewidencji, składanie raportów i notyfikacji do Komisji Europejskiej,
  • prowadzenie rejestru organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu EMAS,
  • utworzeniem i koordynacją funkcjonowania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju w Polsce,
 • sporządzanie projektu krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz programu działań,
 • opracowywanie programów ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
 • wydawanie zezwoleń, w tym m.in.:
  • o odstępstwach od zakazów na terenie parków narodowych oraz rezerwatów przyrody,
  • dotyczących hodowli i rozmnażania zwierząt i roślin, zezwoleń na wywóz za granicę meteorytów i kopalnych szczątków roślin i zwierząt, pozyskiwania gatunków objętych ochroną gatunkową i innych,
  • na utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego, a także ośrodka rehabilitacji zwierząt,
 • prowadzenie Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powołuje i odwołuje 16 regionalnych dyrektorów ochrony środowiska wykonujących swoje zadania na obszarach poszczególnych województw, a także pełni w stosunku do nich funkcję organu wyższego stopnia.

Wszekie Akty prawne oraz Wytyczne dotyczące Ochrochy Środowiska "OOŚ" oraz "Narura2000" znajdują się na http://www.gdos.gov.pl/prawo

-------------------------------------

POMOC PUBLICZNA

DE MINIMIS - Pomoc de minimis regulowana jest przez rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.

WYŁĄCZENIA BLOKOWE - Wyłączenia blokowe i ich aplikacja regulowane są w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014, tzw. rozporządzeniu ogólnym o wyłączeniach blokowych (GBER – General Block Exemption Regulation

-------------------------------------

DOKUMENTACJA PROGRAMOWA

Dokumentacja dla projektów powyżej 30 lub 60 tys. EUR (duże projekty):

strona Programu INTERREG V-A Rcz-RP 2014-2020 http://www.cz-pl.eu/index.html

Aktualna dokumentacja programu na:

http://www.cz-pl.eu/wnioskodawca-podrecznik-wnioskodawcy.html

http://www.cz-pl.eu/beneficjent.podrecznik.beneficjenta.html

 

Wersje nr 1:

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"