Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Na jakie działania można pozyskać środki

ZGODNOŚĆ Z CELAMI I OSIAMI PRIORYTETOWIMY PROGRAMU

Głównym celem Funduszu jest rozwój i wzmacnianie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy, ukierunkowanej na rozwój relacji kulturalnych, społecznych
i gospodarczych.

Podobnie jak w innych programach, również w programach współpracy transgranicznej obowiązuje wymóg Unii Europejskiej powiązania polityki spójności z celami strategii gospodarczej Europa 2020, co w efekcie oznacza większą koncentrację tematyczną poszczególnych programów. Dla każdego Programu można było wybrać najwyżej 4 z 11 celów tematycznych określonych w rozporządzeniu wspólnym dla poszczególnych funduszy, a w ramach celów tematycznych w każdym programie należało określić szczegółowe priorytety inwestycyjne, realizowane przez program.

Cele tematyczne wybrane do realizacji w latach 2014-2020 w INTERREG V-A Republika Czeska – Polska wraz z opisem osi priorytetowej obowiązującej w ramach Programu:

 1. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku
  i zarządzania ryzykiem
  Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem
 1. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników
  Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
 1. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie
  Oś priorytetowa 3: Edukacja i kwalifikacje
 1. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej
  Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności

Osie priorytetowe Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia

Z czterech głównych osi priorytetowych obowiązujących w ramach całego Programu
w Euroregionie Silesia Fundusz Mikroprojektów będzie realizowany w ramach trzech osi priorytetowych  tj. nr 2, 3 i 4:

 • Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia
 • Oś priorytetowa 3: Edukacja i kwalifikacje
 • Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności

Mikroprojekty muszą przyczyniać się do spełnienia celów szczegółowych i wskaźników tych osi priorytetowych, z których uzyskują środki finansowe.

 

Szczegółowe opisy działań dofinansowywanych w ramach poszczególnych osi priorytetowych (dane na podstawie dokumentacji programowej wg. stanu na 30.04.2015r.):

 

Oś priorytetowa 2:

Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

 

1. Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych, ukierunkowane na ich wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju wspólnego pogranicza

 • rekonstrukcje, rewitalizacje i inne działania służące do zachowania i odnowie atrakcji przyrodniczych i kulturowych
 • działania zmierzające do większego włączenia atrakcji kulturowych i przyrodniczych do zrównoważonego ruchu turystycznego

2. Wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego

3. Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego

 • rekonstrukcja/przebudowa i modernizacja istniejących lokalnych i regionalnych połączeń drogowych poprawiających transgraniczną dostępność atrakcji przyrodniczych i kulturowych
 • budowa, rekonstrukcja, przebudowa, modernizacja ogólnie dostępnej infrastruktury udostępniającej i zwiększającej wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w branży turystycznej (np. ścieżki rowerowe, ścieżki edukacyjne itp.), w tym uzupełniająca infrastruktura turystyczna , ułatwiająca korzystanie  z atrakcji kulturowych i przyrodniczych (np. stojaki na rowery, tablice informacyjne itp.),
 • budowa, rekonstrukcja, przebudowa, modernizacja infrastruktury umożliwiającej lub ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych przez odwiedzających ze specjalnymi potrzebami (niepełnosprawni, rodziny z dziećmi, seniorzy itp.).

4. Wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych

 • wykorzystanie technologii mobilnych do wspólnej prezentacji i promocji atrakcji przyrodniczych i kulturowych wspólnego pogranicza (np. strony internetowe, portale społecznościowe, aplikacje mobilne, wykorzystanie kodów QR itp.,
 • wspólne kampanie promujące atrakcje przyrodnicze i kulturowe wspólnego obszaru,
 • wspólny udział w targach i podobnych turystycznych wydarzeniach promocyjnych  w tym nabycie niezbędnych materiałów promocyjnych o charakterze długotrwałym, potrzebnych do tego rodzaju promocji (bannery, namioty promocyjne itp.)

5. Ewaluacje, opracowania studyjne, strategie, plany zmierzające  do wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych

 

Oś priorytetowa 3:

Edukacja i kwalifikacje

1. Przygotowanie i realizacja wspólnego kształcenia

 • przygotowanie (lub przystosowanie), koordynacja i realizacja wspólnych kursów, zajęć praktycznych, programów nauczania i innych form wspólnego kształcenia (Będą to krótko- i długookresowe cykle edukacyjne, w których  wezmą udział zarówno uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci, jak i pracownicy pedagogiczni.
 • realizacja transgranicznych wymian uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów i pracowników pedagogicznych między placówkami oświatowymi. Wymiany umożliwiające pobyt uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów i pracowników pedagogicznych w sąsiednim kraju realizowane przez placówki oświatowe, w tym wraz z włączeniem innych partnerów.
 • działania systemowe w dziedzinie edukacji  - opracowania studyjne, strategie, wymiana informacji i doświadczeń, wzajemne uznawanie kwalifikacji, wzajemne  uznawanie kwalifikacji zawodowych (przede wszystkim tych, które wymagają specjalistycznych uprawnień i certyfikatów do ich wykonywania, itp., zmierzające do zwiększenia mobilności pracowników, szczególnie osób wchodzących na rynek pracy w regionie wspólnego pogranicza, oraz ich szans na rynku pracy w obu państwach

2. Współpraca między Instytucjami edukacyjnymi a instytucjami na rynku pracy

 • inicjowanie i promowanie nowych oraz rozwijanie (adaptacja) istniejących ofert i programów, w tym realizacja kursów pilotażowych/cyklów edukacyjnych, tworzonych w szczególności w ramach współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i instytucjami rynku pracy
 • realizacja staży zawodowych i praktyk w podmiotach gospodarczych, organach administracji i innych organizacjach, w których uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci mogą podnieść kwalifikacje i wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce

3. Rozwój kształcenia językowego w ramach systemu oświaty

 • nauka języka partnera zagranicznego (języka czeskiego lub polskiego)

---------------------------

Dodatkowe informacje dotyczące OP3:

 1. W ramach działań 1 i 2 kwalifikowalnymi beneficjentami nie są szkoły elementarne (w RCz: szkoły podstawowe, w RP: podstawowe i gimnazja)
 2. W ramach OP nie będą wspierane działania placówek oświatowych mające na celu poznawanie, wzajemne zrozumienie, nawiązywanie kontaktów itp.(w tym przykładowo pobyty krótkookresowe, wizyty itp.).Tego typu działania będą realizowane w ramach OP 4.

 

Oś priorytetowa 4:

Współpraca instytucji i społeczności

 

1. Inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym

 • w ramach działania będą dofinansowywane projekty Funduszu Mikroprojektów zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym.

2. Rozwój współpracy instytucji administracji publicznej

 • w ramach działania będą dofinansowane projekty współpracy instytucji administracji publicznej z obu stron granicy, mające na celu wspólne rozwiązywanie problemów i wykorzystywanie potencjałów, w celu poprawy efektywności pracy administracji na wspólnym obszarze oraz realizacji optymalnych rozwiązań w dziedzinach znajdujących się w kompetencjach administracji publicznej oraz w dziedzinie usług publicznych na rzecz mieszkańców po obu stronach granicy. Wsparcie ukierunkowane jest na rozwijanie i tworzenie sieci współpracujących instytucji publicznych, w tym samorządów terytorialnych i powołanych przez nie jednostek, które są odpowiedzialne za realizację polityk publicznych i świadczenie usług publicznych. Inicjowana jest wymiana doświadczeń i promowanie dobrych praktyk w zakresie wypracowania rozwiązań wspólnych problemów i wykorzystywania potencjałów oraz wypracowanie wspólnych koncepcji, programów i projektów rozwojowych w obszarze pogranicza polsko-czeskiego.

3. Tworzenie i rozwój transgranicznych sieci współpracy, w tym współpracy pozarządowych organizacji oraz partnerami społeczno-gospodarczymi

 • w ramach działania będą dofinansowywane projekty dot. rozwoju sieci współpracy instytucji administracji publicznej, organizacji pozarządowych i pozostałych kwalifkowalnych wnioskodawców, które realizują działania przyczyniające się do rozwoju wspólnego pogranicza.

 

W ramach wszystkich głównych działań osi priorytetowej 4 kwalifikowalne są
w szczególności następujące poddziałania:

 • w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy o wspólnym obszarze
 1. promowanie współpracy transgranicznej oraz wspólnego obszaru (np. przygotowanie wspólnych publikacji, stron internetowych), również poza obszarem wsparcia;
 2. tworzenie platform informacyjnych
 3. rozwój systemów informacyjnych i komunikacyjnych (np. kioski i boksy informacyjne, tworzenie wspólnych baz danych),
 4. tworzenie kanałów i mechanizmów wymiany i współdzielenia informacji i danych, w tym realizacja wspólnych lub łączenie istniejących systemów informatycznych, baz danych i innych narzędzi pracy z informacjami i danymi administrowanych przez kwalifikowalnych wnioskodawców, w celu poprawy zarządzania i dalszego rozwoju wspólnego pogranicza.
 • w zakresie transportu, w tym:
 1. Wspólne planowanie, optymalizacja, zapewnianie bezpieczeństwa i promowanie publicznego transgranicznego transportu we wszystkich dziedzinach transportu, w tym transportu intermodalnego;
 2. Wspólne planowanie, optymalizacja, zapewnianie bezpieczeństwa, i promowanie transgranicznego transportu niesilnikowego, w tym ścieżek i szlaków pieszych i rowerowych,
 • w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego i przygotowania wspólnych projektów infrastrukturalnych, w tym:
 1. wspólne przygotowanie planów i dokumentacji wspólnych projektów, o ile planowane w nich działania są komplementarne po obu stronach granicy lub przyczyniają się do integracji infrastruktury pogranicza,
 2. wsparcie działań zmierzających do identyfikacji i rozwoju transgranicznych regionów funkcjonalnych1
 • w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, w tym:
 1. działania na rzecz odnowy ekosystemów i cech krajobrazowych, zachowania różnorodności biologicznej, monitoringu środowiska, m.in. wspólne przygotowanie planów i dokumentacji wspólnych projektów,
 2. wykorzystanie i tworzenie narzędzi informacyjnych (np. bazy danych) w obszarach ważnych z punktu widzenia środowiska
 3. działania edukacyjne z zakresu przyrody i krajobrazu (np. wykłady, seminaria)
 4. podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników instytucji publicznych działających w dziedzinie ochrony przyrody i krajobrazu

Obj: Jeżeli głównym celem projektu dot. ochrony przyrody i krajobrazu, lub dziedzictwa przyrodniczego, jest ich wykorzystanie w branży turystycznej, działania takie będą wspierane w ramach osi priorytetowej 2.

 • w zakresie edukacji – w ramach tego działania będą wspierane przykładowo kooperacyjne działania szkół i instytucji edukacyjnych, których głównym celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, wzajemne poznawanie, wzajemne wizyty dzieci i kadry dydaktycznej, realizacja zajęć pozaszkolnych i kółek zainteresowań dla dzieci prowadzonych przez szkoły, realizacja oświaty i edukacji pozaszkolnej w najróżniejszych dziedzinach  oraz inne działania.

Obj: Jeżeli głównym celem projektu w tym zakresie jest podnoszenie kompetencji i umiejętności, działania takie będą wspierane w ramach osi priorytetowej 3.

 • w zakresie kultury, sportu i animacji czasu wolnego:
 1. wspieranie wspólnych projektów w dziedzinie społecznej, kulturalnej i rekreacyjno-edukacyjnej;
 2. wspomaganie działań podtrzymujących tożsamość i tradycje.
 • w zakresie świadczenia usług publicznych (w tym tworzenia sieci kooperacyjnych):
 1. wspólne rozwiązania w zakresie służby zdrowia i usług socjalnych na rzecz podnoszenia efektywności i jakości świadczonych usług przy wykorzystaniu elementu transgranicznego,
 2. współpraca instytucji i organizacji działających na rynku pracy w celu poprawy warunków w zakresie zatrudnienia we wspólnym regionie oraz wykorzystanie atutów wspólnego rynku pracy (np.: tworzenie transgranicznych baz danych),
 3. współpraca w celu rozwoju gospodarczego pogranicza polsko-czeskiego
 4. współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa realizowana przez służby ratownicze i porządkowe, obejmująca działania inne niż ich przygotowanie do udziału w rozwiązywaniu sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych, które są przedmiotem OP 1.
 • w zakresie  tworzenia sieci kooperacyjnych:
 1. tworzenie, wzmacnianie, utrwalanie i rozszerzanie transgranicznych partnerstw z udziałem instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i innych kwalifikowalnych podmiotów  w obszarze usług publicznych i obszarach przynoszących korzyści dla ogółu społeczeństwa (stałe grupy robocze, konferencje, panele dyskusyjne i inne)
 2. współdzielenie dobrych praktyk i nowych rozwiązań do wykonywania zadań publicznych oraz działań przynoszących korzyści dla ogółu społeczeństwa przyczyniających się do rozwoju wspólnego pogranicza (np. wdrożenie nowych procedur, zmiany w organizacji realizacji zadań danej instytucji dzięki transferowi know-how itp.)
 3. działania wspierające budowanie zdolności absorpcyjnej w zakresie współpracy transgranicznej oraz działania zmierzające do usuwania barier we wdrażaniu współpracy na pograniczu polsko-czeskim
 4. opracowanie analiz, studiów, strategii, programów itd. w ramach rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru pogranicza, o ile przedstawiony zostanie plan ich wykorzystania w praktyce/wdrożenia

----------------------

Dodatkowe informacje dotyczące OP 4:

W ramach projektu mogą być realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne towarzyszące działaniom nieinwestycyjnym, które mają charakter uzupełniający i są niezbędne do realizacji celów projektu. Uwaga: działania inwestycyjne nie mogą być realizowane samodzielnie w ramach projektu. 

 

 


[1] Regiony funkcjonalne są strukturą przestrzenną charakteryzującą się swoistym profilem zagospodarowania (wyodrębniającym daną jednostkę z otoczenia), posiadającą odpowiednie dla tego profilu związki i powiązania funkcjonalno-przestrzenne.“

 

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"