Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

FAQ

1.  Czy każda propozycja wniosku projektowego mająca wpływ transgraniczny może uzyskać dofinansowanie w ramach Funduszu Mikroprojektu?

Ze względu na zawężenie tematyczne w Programie INTERREG V-A Republika Czeska - Polska w okresie 2014-2020 nie każdy wniosek projektowy mający wpływ transgraniczny automatycznie otrzymuje dofinansowanie na jego realizację. Ważne jest, aby zamierzenia mikroprojektu wpisywały się w jedną z osi priorytetowych ustanowionych dla programu. W ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia można realizować projekty w ramach osi priorytetowych 2, 3 i 4. Pomimo tego, iż poszczególne osie priorytetowe oferują w swoim zakresie bardzo szeroki wachlarz możliwych do realizacji działań transgranicznych, proponujemy, aby wybór odpowiedniej osi priorytetowej dla konkretnego wniosku projektowego zawsze konsultować z Sekretariatem naszego euroregionu.

2. Czy do każdego mikroprojektu potrzebny jest partner zagraniczny, czy wystarczy, że projekt będzie miał wpływ transgraniczny?

Udział w projekcie partnera z drugiej strony granicy tj. z Republiki Czeskiej jest poza wpływem transgranicznym realizowanych działań podstawowym warunkiem programu współpracy transgranicznej. Każdy mikroprojekt typu B i C musi spełnić 3 z 4, a Typ A - 4 z 4 kryteriów współpracy transgranicznej, którymi są: wspólne przygotowanie, wspólna realizacja, wspólny personel i wspólne finansowanie. Wspólne finansowanie oznacza, że wkład finansowy partnera z drugiej strony granicy wynosi minimalnie 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, jednak nie mniej niż 2.000 EUR z EFRR. W Funduszu Mikroprojektów mogą być również realizowane projekty, które nie spełniają kryterium wspólnego finansowania, wówczas mogą to być mikroprojekty typu B i C.

3.  Kto może być partnerem transgranicznym w ramach mikroprojektu i jak go można znaleźć?

W projektach realizowanych w ramach Funduszu Mikroprojektów, partner musi być z obszaru  polsko-czeskiego pogranicza. Musi to być podmiot wymieniony na liście kwalifikowalnych wnioskodawców i z siedzibą na terytorium województw (krajów) morawsko-śląskiego, ołomunieckiego, pardubickiego, kralovohradeckiego i libereckiego w Republice Czeskiej. Wykaz czeskich kwalifikowalnych Wnioskodawców stanowi załącznik nr 3 do Wytycznych dla Wnioskodawców i jest do pobrania na stronie http://www.euroregion-silesia.pl/index,nabor---dokumentacja-funduszu-do-pobrania,115.html Wyjątkiem są jednostki organizacyjne partnera bez osobowości prawnej, które są jednostkami organizacji spoza w/w województw (krajów), ale na terenie odpowiedniego Zarządzającego FM (np. Euroregionu Silesia) ma siedzibę. Partner czeski mikroprojektu powinien być taki sam lub podobnego charakteru jak wnioskodawca polski. W znalezieniu czeskiego partnera do transgranicznego mikroprojektu pomogą Wam pracownicy Sekretariatu Euroregionu Silesia.

4. Kto może nam pomóc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie mikroprojektu?

Bezpłatnych konsultacji w zakresie przygotowania wniosków projektowych udziela Sekretariat naszego Stowarzyszenia. Można także wziąć udział w organizowanych przez Euroregion szkoleniach w tym zakresie. Ponadto można także skorzystać z  Poradników przygotowania wniosku składanego do osi 2, 3 lub 4, które to zamieszone są na stronie http://www.cz-pl.eu/wnioskodawca-podrecznik-wnioskodawcy.html jako załączniki 3, 4 i 5, oraz Instrukcji  obsługi portalu internetowego MS2014+, także dostępnej na powyższej stronie.

5. Na jakim obszarze możemy realizować działania w ramach mikroprojektu?

Mikroprojekt może być realizowany na całym obszarze wsparcia programu na terytorium Republiki Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej. Możliwa jest realizacja działań na terytorium państwa trzeciego lub poza obszarem wsparcia programu, jedynie przy założeniu że: działania te zostały wskazane w projekcie jako działania realizowane poza obszarem wsparcia programu i zostały zatwierdzone przez EKS; działania te muszą przynosić korzyść dla obszaru wsparcia programu; na poziomie programu łączna suma wydatków na te działania nie przekroczy 20 % całkowitego dofinansowania z EFRR dla programu.

Graniczne limity finansowe mikroprojektów „typu A” - (tj. z Partnerem Wiodącym):

 1. dofinansowanie z EFRR
 • min. 2 000 EUR – max. 40 000 EUR (oś priorytetowa 3 i 4)
 • min. 2 000 EUR – max. 60 000 EUR (oś priorytetowa 2);
 1. maksymalna kwota wydatków całkowitych mikroprojektu
 • max.   80 000 EUR (oś priorytetowa 3 i 4)
 • max. 120 000 EUR (oś priorytetowa 2);

Graniczne limity finansowe mikroprojektów „typu B i C”:

 1. dofinansowanie z EFRR
 • min. 2 000 EUR – max. 20 000 EUR (oś priorytetowa 3 i 4)
 • min. 2 000 EUR – max. 30 000 EUR (oś priorytetowa 2);
 1. maksymalna kwota wydatków całkowitych mikroprojektu
 • max. 40 000 EUR (oś priorytetowa 3 i 4)
 • max. 60 000 EUR (oś priorytetowa 2);

Program nie przewiduje płatności zaliczkowych ani bieżącego pokrywania wydatków związanych z realizacją mikroprojektu ze środków Funduszu Mikroprojektów. Przy składaniu wniosków należy się liczyć z koniecznością prefinansowania projektu ze środków własnych. Po zakończeniu projektu i przedłożeniu odpowiednich dokumentów ze środków Funduszu zostaną zrefundowane koszty kwalifikowalne projektu, maksymalnie do wysokości przyznanego dofinansowania (dot. EFRR i budżetu państwa RP). Dofinansowanie podlega zwrotowi w euro.

7. Czy w Funduszu Mikroprojektów  jest możliwe uproszczone wykazywanie wydatków?

W programie 2014 - 2020 wprowadzono uproszczone wykazywanie wydatków w formie ryczałtu. Ryczałty mogą być stosowane do dwóch rodzajów wydatków: kosztów ogólnych i personelu. Koszty ogólne (pośrednie) to wydatki biurowe i administracyjne, takie jak wynajem powierzchni biurowych i usług pokrewnych, materiały biurowe, opłaty pocztowe, telefoniczne i opłaty bankowe itp. Koszty ogóle (pośrednie) wyliczane są automatycznie i stanowią 15% bezpośrednich kosztów personelu projektu. Wydatki na koszty personelu można także wykazać w formie ryczałtu do wysokości max 20% pozostałych kosztów bezpośrednich, jednakże, jeśli planowane są wyższe koszty personelu, to uproszczona forma nie ma zastosowania, a rzeczywiste koszty personelu projektu muszą być właściwie udokumentowane.

8. Czy projekt może generować dochód np. z tytułu opłaty za wstęp, szkolenie, itp.?

W ramach projektów, w których całkowite wydatki kwalifikowane nie przekraczają kwoty 50 000 EUR, z uwzględnieniem przeważnie nieinwestycyjnego charakteru tych projektów są monitorowane tylko dochody, które powstają w trakcie realizacji projektu. Dochody te mogą być wykorzystane, jako źródło współfinansowania projektu zamiast środków własnych. Do wysokości udziału wkładu własnego dochody nie maja wpływu na wysokość dofinansowania, natomiast w przypadku, gdy dochody przekroczą wkład własny, wówczas następuje obniżenie dofinansowania o kwotę, o którą dochody przekraczają wkład własny beneficjenta. Wniosek projektowy musi zawierać kalkulację przewidywanych dochodów a po zakończeniu realizacji projektu należy udokumentować wartość faktycznie osiągniętych dochodów.

9. Kto zatwierdza wniosek o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów (FM) i jaka jest szansa na dofinansowanie?

Projekty rozpatruje i zatwierdza, ewentualnie odrzuca Euroregionalny Komitet Sterujący (EKS), który składa się z 22 głosujących członków (11 czeskich i 11 polskich) – z przedstawicieli miast i gmin danego polskiego-czeskiego regionu przygranicznego, przedstawicieli województw z PL i CZ, przedstawicieli obu Zarządzających Funduszem i przedstawicieli pozostałych podmiotów o charakterze non-profit. Szansa na uzyskanie dofinansowania jest naprawdę duża, o czym świadczyć może fakt, iż w Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w latach 2007-2013 prawie 82% złożonych wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie i otrzymało dofinansowanie.

10. Kiedy można rozpocząć realizację projektu, kiedy wydatki na realizacje projektu stają się wydatkami kwalifikowalnymi?

W ramach Funduszu Mikroprojektów można realizować działania projektu już przed decyzją EKS, jednakże realizacja ta odbywa się na własne ryzyko Wnioskodawcy. Pomimo braku decyzji EKS realizacja projektu podlega ogólnym zasadom obowiązującym w Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu INTERREG V-A RCz-PL 2014-2020 i Wnioskodawca musi przestrzegać tych zasad. W przypadku, gdy decyzją EKS projekt nie zostanie zatwierdzony do dofinansowania, Wnioskodawca pokrywa poniesione wydatki ze środków własnych. Dopiero pozytywna Decyzja EKS, gwarantuje możliwość wnioskowania o refundację poniesionych w ramach projektu wydatków. Wydatki na realizację projektu są kwalifikowalne od dnia następującego po dniu zaewidencjonowania wniosku projektowego w systemie monitorującym. Ostateczny termin kwalifikowalności wydatków jest w przypadku każdego mikroprojektu określony terminem zakończenia realizacji (wskazanym w Umowie) i terminem złożenia końcowego Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach za część mikroprojektu (typ A)/ ew. mikroprojektu (typ B i C).

W ramach Funduszu Mikroprojektów nie można finansować zakończonych już mikroprojektów. Oznacza to, że warunkiem zatwierdzenia mikroprojektu jest to, aby ostatnie działanie mikroprojektu nie było zakończone przed posiedzeniem Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS), na którym mikroprojekt zostanie zatwierdzony.

11. Na czym polega zasada partnera wiodącego w mikroprojekcie?

Zasada partnera wiodącego w mikroprojektach jest nowością (dotąd była stosowana tylko w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński). Zasada ta opiera się na wspólnym złożeniu wniosku o dofinansowanie respektowanego przez wszystkich partnerów, jeśli jest ich więcej, przy czym wniosek składa główny partner, którego oba/wszyscy partnerzy projektu wybrali. W przypadku zatwierdzenia mikroprojektu partner wiodący zawiera umowę z Zarządzającym Funduszu, a tym samym przejmuje na siebie odpowiedzialność za realizację projektu jako całości. Dotacja jest wypłacana Partnerowi Wiodącemu, który przekazuje odpowiednią część dotacji swojemu partnerowi/swym partnerom. Obowiązki partnera wiodącego oraz jego partnerów określane są w „Porozumieniu o współpracy“, które partnerzy podpisują i w którym wzajemnie określają wszelkie prawa i obowiązki wobec siebie.

12. Jak długo może trwać mikroprojekt?

Czas trwania mikroprojektu powinien wynosić do 12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach czas trwania mikroprojektu może wynosić maksymalnie 18 miesięcy (np. w przypadku projektów inwestycyjnych). Ostateczny termin zakończenia realizacji mikroprojektu nie może być późniejszy aniżeli 31 grudnia 2022 roku.

13. Czy konieczne jest posiadanie rachunku bankowego w walucie euro?

Konieczność posiadania rachunku bankowego w walucie EUR występuje jedynie w projektach typu A. Do prowadzenia rachunku w walucie EUR zobowiązany jest jedynie Parter Wiodący, gdyż to na jego konto wypłacane jest dofinansowanie z EFRR, które to potem przekazuje w odpowiedniej części na rzecz Partnerów projektu. W przypadku projektów typu B i C nie ma konieczności posiadania rachunku bankowego w walucie EUR przez Wnioskodawcę.

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"