Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Promocja

ZASADY PROMOCJI (stan na dzień 06.10.2023r.) / PRAVIDLA PROPAGACE (stav k 6.10.2023)

W przypadku małych projektów obowiązują te same zasady promocji, jak w przypadku wszystkich pozostałych projektów finansowanych w ramach programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027. Zasady promocji zawarte są w „Poradniku Beneficjenta” (w rozdziale A.8 „Promocja”) oraz w dokumencie „INSTRUKCJA UŻYWANIA”.

Logotyp programu składa się z symbolu Unii Europejskiej, informacji o dofinansowaniu z Unii Europejskiej, terminu Interreg i nazwy programu. Logotyp może występować w trzech wersjach językowych: angielska, czeska i polska, zgodnie z normami graficznymi określonymi w Instrukcji używania logotypu programu dostępnej na stronie programu.

Symbol UE jako element logotypu programu musi mieć zawsze co najmniej taką samą wielkość, mierzoną na wysokość lub szerokość, jak wszystkie inne logotypy zastosowane na obowiązkowym narzędziu promocji.

 

 

Pro malé projekty platí stejná pravidla publicity jako pro všechny ostatní projekty financované v rámci programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027. Pravidla publicity jsou uvedena v Příručce pro příjemce dotace" (v části A.8 "Publicita") a v dokumentu "MANUÁL K POUŽITÍ".

Logo programu se skládá ze symbolu EU, informace o spolufinancování z Evropské unie, označení Interreg a názvu programu. Logo může být ve třech jazykových verzích: anglická, česká a polská v souladu s grafickými normami stanovenými v Manuálu k použití loga programu dostupným na stránkách programu.

Symbol EU jako součást loga programu musí mít vždy nejméně stejnou velikost, měřeno buď na výšku nebo na šířku, jako všechna ostatní loga použitá na povinném nástroji publicity.

 

Zasady promocji Pravidla propagace

Zasady promocji projektów finansowanych w programie określają przepisy art. 36, ust. 4 i 5 rozporządzenia (UE) 2021/1059 (rozporządzenie Interreg), art. 47 oraz załącznik nr IX rozporządzenia (UE) 2021/1060 (rozporządzenie ogólne). Obowiązki są wiążące dla wszystkich partnerów projektu otrzymujących dofinansowanie z programu

Rozporzadzenie 2021/1059 link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1059

Pravidla pro publicitu projektů financovaných v rámci programu jsou upravena v čl. 36, odst. 4 a 5 nařízení (EU) 2021/1059 (nařízení Interreg), čl. 47 a příloze č. IX nařízení (EU) 2021/1060 (obecné nařízení). Povinnosti jsou závazné pro všechny partnery, kteří získávají dotaci z programu

Nařízení 2021/1059 link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1059

Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej promocji/nagłośnienia małego projektu oraz poinformowania w odpowiedni sposób opinii publicznej, że dany mały projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Wnioskodawca w odpowiedniej rubryce wniosku o dofinansowanie opisuje działania promocyjno-informacyjne zapewniające promocję małego projektu i UE. Niespełnienie ich może skutkować zmniejszeniem lub brakiem wypłaty dotacji, lub zwrot już wpłaconych środków.

Więcej informacji na temat wykorzystania logotypów na stronie https://www.cz-pl.eu/logotyp-programu

Žadatel je povinen zajistit malému projektu dostatečnou publicitu a informovat veřejnost vhodným způsobem o tom, že daný malý projekt byl podpořen z prostředků Evropské unie.

Popis propagačních a informačních činností pro zajištění publicity malého projektu i EU musí žadatel uvést v příslušné části žádosti o dotaci.
Jejich nesplnění může mít za následek krácení či nevyplacení dotace, příp. navrácení již vyplacených prostředků.

Bližší informace o užití logotypů na https://www.cz-pl.eu/logotyp-programu

Logo  Programu - do pobrania (.pdf, .svg, .png)

Logo Programu - do pobrania (.jpg)

Logo  Programu - ke stažení (.pdf, .svg, .png)

Logo  Programu - ke stažení (.jpg)

LOGO INTERREG - INSTRUKCJA UŻYWANIA

Prezentacja z WS

LOGO INTERREG - MANUÁL K POUŽITÍ

Prezentace z JS

Logo Euroregionu Silesia - do pobrania Logo Euroregionu Silesia - ke stažení
   
   
   
 
 

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"