Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Posiedzenia EKS, projekty

INFORMACJE O EUROREGIONALNYM KOMITECIE STERUJĄCYM (EKS) / INFORMACE O EUROREGIONÁLNÍM ŘÍDICÍM VÝBORU (EŘV)

 

Decyzje EKS / Rozhodnutí EŘV


1) Posiedzenie nr 1 - 13.06.2024 - Racibórz / Decyzje - cel 4.2 - małe projekty PL-CZ
 

 

--

Polska część Euroregionu Silesia reprezentowana przez „Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry’” oraz czeska część Euroregionu Silesia reprezentowana przez Stowarzyszenie „Euroregion Silesia-CZ” jako realizatorzy Funduszy Małych Projektów w Euroregionie Silesia (dalej zwany FMP) doszły do porozumienia w sprawie ustanowienia wspólnego Euroregionalnego Komitetu Sterującego (dalej zwanego EKS) w celu wyboru  małych projektów, nadzoru nad sprawnością i prawidłowością realizacji FMP, dla priorytetu 2 (cel 2.1) i  priorytetu 4 (cel 4.2) programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027.

1. Kompetencje EKS są ograniczone terytorialnie:

 • na stronie czeskiej: powiaty Opawa, Nowy Jiczyn, Ostrawa;
 • na stronie polskiej: powiat głubczycki, raciborski, rybnicki, wodzisławski – część (Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana), powiat grodzki Rybnik i powiat grodzki Żory.

2. Do zadań EKS należy:

a)    ocena i zatwierdzanie przedłożonych małych projektów,

b)    propozycje ewentualnych warunków, z którymi mają być zatwierdzone małe projekty,

c)    propozycje zmian lub powtórnego przeanalizowania przedstawionych małych projektów,

d)    wstrzymanie zatwierdzenia małego projektu,  

e)    odrzucenie  niewłaściwych małych projektów,

f)    rozpatrzenie istotnych zmian małych projektów w okresie ich realizacji,

g)    rozpatrzenie przebiegu realizacji FMP,

h)    inicjowanie ewentualnych modyfikacji podstawowych dokumentów FMP.

3. Odpowiedzialność za wybór małych projektów ponosi Zarządzający FMP. Dla priorytetu  2 (cel 2.1) Zarządzający FMP po czeskiej stronie EKS, a dla  priorytetu 4 (cel 4.2) Zarządzający FMP po polskiej stroni ERS.

4. EKS składa się z:

 • z 16 członków z prawem głosu wyłonionych spośród przedstawicieli gmin i miast na terenie działalności EKS, przedstawicieli właściwego kraju i województwa oraz innych organizacji pozarządowych (w tym organizacje z obszaru turystyki), przy czym każdy podmiot może być reprezentowany przez tylko jednego członka,
 • z 2 przedstawicieli Zarządzającego FMP z prawem głosu po obu stronach granicy, którzy pełnią funkcję przewodniczących EKS,
 • z 2 przedstawicieli  Zarządzającego FMP pełniących funkcję sekretarzy EKS po obu stronach granic, bez prawa głosu,
 • z obserwatorów bez prawa głosu: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (dalej zwanych MMR), Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczpospolitej Polskiej (dalej zwanych MFiPR), Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dalej zwanych CRR) oraz Urzędu Wojewódzkiego Województwa Śląskiego.

5. Od decyzji EKS można odwołać się do Zarządzającego listem poleconym (dotyczy  zwłaszcza wnioskodawców z Polski) lub za pośrednictwem „elektonicznej skrzynki podawczej“ (dotyczy zwłaszcza wnioskodawców z Czech), jednocześnie treść listu
z odwołaniem należy również przesłać pocztą e-mail.
 

Regulamin EKS - do pobrania

--
Polská část Euroregionu Silesia reprezentovaná sdružením „Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry“ a česká část Euroregionu Silesia reprezentovaná sdružením Euroregion Silesia – CZ“ se jako realizátoři Fondů malých projektů v Euroregionu Silesia (dále jen FMP) dohodly na ustavení společného Euroregionálního řídícího výboru (dále jen EŘV) pro výběr malých projektů, dozor nad účinností a řádností implementace FMP, a to pro prioritu 2 (cíl 2.1) i prioritu 4 (cíl 4.2) programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027.


1. Působnost EŘV je vymezena územím:

 • na české straně: okresy Opava, Nový Jičín, Ostrava
 • na polské straně: powiat głubczycki, raciborski, rybnicki, wodzisławski – část (Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana),  powiat grodzki Rybnik a powiat grodzki Żory .

2. Úkolem EŘV je:

a)    posuzovat a schvalovat předložené malé projekty,

b)    navrhovat případné podmínky, za kterých mají být  malé projekty schváleny,

c)    navrhovat změny nebo úpravy předložených malých projektů,

d)    pozastavovat projednání  malých projektů, u kterých je nutné vyjasnění,

e)    zamítat nevhodné  malé projekty ,

f)    projednávat závažné změny  malých projektů v průběhu jejich realizace,

g)    projednávat průběh implementace FMP,

h)    dávat podněty k případným úpravám základních dokumentů FMP.


3. Odpovědnost za výběr malých projektů nese Správce FMP. Pro prioriu 2 (cíl 2.1) je stanovena Správcem FMP česká strana ERS a pro prioritu 4 (cíl 4.2) je stanovena Správcem FMP polská strana ERS.

4. EŘV je složen:

 • z 16 hlasujících členů z řad zástupců obcí a měst z území působnosti EŘV, zástupců příslušného kraje a vojvodství a zástupců dalších neziskových institucí (včetně institucí z oblasti cestovního ruchu), přičemž každý subjekt může být zastoupen pouze jedním členem,
 • ze 2 hlasujících zástupců Správce FMP z obou stran hranice, kteří plní funkci předsedů EŘV,
 • ze 2 nehlasujících zástupců Správce FMP z obou stran hranice, kteří plní funkci tajemníků EŘV,
 • z nehlasujících pozorovatelů z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky (dále jen MMR), Ministerstva fondů a regionální politiky  Polské republiky (dále jen MFiPR), Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jen CRR) a Vojvodského úřadu Slezského vojvodství.

5. Proti rozhodnutí EŘV se lze Správci odvolat prostřednictvím doporučeného dopisu (zejména pro polské žadatele) nebo datovou schránkou (zejména pro české žadatele), a současně tento dopis zaslat i e-mailem.

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"