Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

POWT RCz-RP 2007-2013

Okres programowania na lata 2007-2013

Z początkiem 2007 roku rozpoczął się nowy okres programowania na lata 2007-2013. Projekty współpracy transgranicznej są realizowane w ramach Celu 3 polityki spójności Unii Europejskiej, czyli Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT).

Wyodrębnienie współpracy terytorialnej jako osobnego celu polityki spójności potwierdza duże znaczenie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez partnerów unijnych. O rosnącym znaczeniu tego typu współpracy świadczy również zwiększenie wysokości środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W latach 2007-2013 na rozwój współpracy terytorialnej z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych zostanie łącznie 7,75 mld euro. Polska alokacja na realizację programów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej wyniesie 557,8 mln euro. Dodatkowe 173,3 mln euro zostanie przeznaczonych przez Polskę na współpracę transgraniczną z państwami nie należącymi do Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP).

Informacje podstawowe dotyczące Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej  Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Historia programu

POWT RCz - RP 2007-2013 uwzględnia wieloletnie starania Unii Europejskiej podejmowane na rzecz rozwoju obszarów przygranicznych oraz przełamywania granic pomiędzy poszczególnymi państwami. Te dążenia UE mają swoje odbicie również w długookresowym wspieraniu współpracy transgranicznej ze środków Funduszy Strukturalnych. POWT RCz-RP 2007-2013 nawiązuje w ten sposób do doświadczeń zdobytych w poprzednich programach realizowanych przy wsparciu środków UE, którymi były Program Phare CBC oraz Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA. Program Phare CBC rozpoczęto na pograniczu polsko-czeskim w 1999 roku i jego realizacja trwała aż do 2006 roku. Był ukierunkowany przede wszystkim na wspieranie dużych projektów inwestycyjnych, niemniej jednak wspierane były również małe projekty nieinwestycyjne typu peopleto- people w ramach tzw. Wspólnego Funduszu Małych Projektów.
Od 2004 roku na pograniczu polsko-czeskim trwa realizacja programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA. W ramach tego programu realizowane są zarówno projekty inwestycyjne w dziedzinie transportu, środowiska, turystyki, wspomagania przedsiębiorczości, jak również projekty nieinwestycyjne ukierunkowane na rozwój współpracy i struktur sieciowych podmiotów sektora publicznego. Element programu stanowi również Fundusz Mikroprojektów. Środki finansowe Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska były alokowane do 176 wybranych projektów.

Strategia rozwoju pogranicza polsko-czeskiego przyjęta w POWT RCZ-RP 2007-2013 wytycza główne kierunki przyznawania wsparcia. Nacisk położony jest na wzmocnienie dostępności komunikacyjnej i poprawę jakości środowiska, profilaktykę zagrożeń, rozwój przedsiębiorczości (wspomaganie nawiązywania współpracy między instytucjami badawczymi i rozwojowymi oraz wzmacnianie potencjału innowacyjnego), rozwój turystyki (atrakcji turystycznych, wspieranie ich promocji, poprawę oferty produktów turystycznych), na wspieranie edukacji i kształcenia ustawicznego oraz współpracy transgranicznej pomiędzy społecznościami lokalnymi oraz instytucjami po obu stronach granicy.

Osie priorytetowe oraz dziedziny wsparcia

Oś priorytetowa 1. Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń

Dziedziny wsparcia:

1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej
1.2 Ochrona środowiska
1.3 Profilaktyka zagrożeń

Oś priorytetowa 2. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki

Dziedziny wsparcia:

2.1 Rozwój przedsiębiorczości
2.2 Wspieranie rozwoju turystyki
2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji

Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych

Dziedziny wsparcia:

3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne
3.2 Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych
3.3 Fundusz Mikroprojektów

Oś priorytetowa 4. Pomoc techniczna

Ramy finansowe Programu
Całkowita alokacja środków funduszy strukturalnych na POWT RCz – RP 2007-2013 sięga kwoty 219 459 344 EUR. Poziom współfinansowania ze środków funduszy strukturalnych nie może przekroczyć 85% całkowitych środków finansowych. Pozostałe co najmniej 15% środków finansowych, tj. co najmniej 38 728 123 EUR powinno pochodzić ze źródeł krajowych Republiki Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej.

Obszar wsparcia POWT RCZ-RP 2007-2013
Powierzchnia całego obszaru pogranicza wynosi 47 097 km². Z tego czeska część pogranicza obejmuje 23 135 km2, co stanowi prawie jedną trzecią (29,2%) całej powierzchni kraju. Polska część obszaru przygranicznego objętego Programem zajmuje powierzchnię 23 962 km2, co stanowi 7,7% powierzchni całego kraju.

Szczegółowe dane o programie znajdą Państwo na stronach programowych http://www.cz-pl.eu/pl/

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"