Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Informacje ogólne

OGÓLNE ZASADY FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW / OBECNÁ PRAVIDLA FONDU MALÝCH PROJEKTŮ

Fundusz Małych Projektów (zwany dalej FMP) stanowi element Programu  Interreg  Czechy – Polska w okresie 2021-2027. Fundusz Małych Projektów jest realizowany zgodnie z art. 25 Rozporządzenia (UE) 2021/1059.

Fundusz Małych Projektów jest specyficznym instrumentem przeznaczonym do wspierania projektów o mniejszym zakresie, o znaczeniu lokalnym, mających wpływ transgraniczny. Głównym celem jest rozwijanie i wspieranie współpracy między społecznościami po obu stronach granicy, przede wszystkim w dziedzinie kultury, relacji społecznych i ekonomicznych.

Dla Funduszu Małych Projektów obowiązują zasady określone dla Programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027 i zasady opisane w aktualnie obowiązującej wersji „Wytycznych dla Wnioskodawcy“. Dokumenty te są wiążące dla Funduszu Małych Projektów.
--
Fond malých projektů (dále jen FMP) tvoří součást programu Interreg Česko – Polsko v období 2021-2027. Fond malých projektů je realizován dle č. 25 nař. (EU) 2021/1059.

Fond malých projektů je specifický nástroj pro podporu menších projektů lokálního významu vykazujících přeshraniční dopad. Hlavním cílem je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice, především v oblasti kultury, sociálních a ekonomických vztahů.

Pro Fond malých projektů platí pravidla stanovená pro program Interreg Česko – Polsko 2021-2027 a pravidla popsaná v aktuálně platné verzi Směrnice pro žadatele. Tyto dokumenty jsou pro Fond malých projektů závazné.


OBSZAR WSPARCIA / PODPOROVANÉ ÚZEMÍ
Fundusz Małych Projektów pokrywa cały obszar Programu w sposób określony w podstawowych dokumentach programowych. Wykaz obszarów administracyjnych powiatów (gmin) objętych działalnością poszczególnych Euroregionów/Zarządzających przedstawiono poniżej / Fond malých projektů pokrývá celé území programu tak, jak je vymezeno v základních programových dokumentech. Přehled správních území okresů (obcí) spadajících do působnosti jednotlivých euroregionů/Správců je uveden.

Obszar administracyjny powiatów (gmin) objętych działalnością Euroregionu Silesia – Zarządzającego FMP:
1.    po stronie czeskiej:
-    obszar NUTS III kraj Moravskoslezský – obszar powiatów: Opava, Ostrava, Nový Jičín
2.    po stronie polskiej:
-    część obszaru NUTS III podregion Opolski (województwo opolskie) – cały powiat głubczycki (gminy: Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz),
-    część obszaru NUTS III podregion Rybnicki (województwo śląskie),  powiaty:
•    cały powiat raciborski,
•    cały powiat rybnicki,
•    wodzisławski – część (gminy: Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana, Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, bez gminy Godów),
•    miasta/powiaty grodzkie: Rybnik i Żory,

Správní území okresů (obcí) spadajících do působnosti Euroregionu Silesia – Správce FMP:
1. na české straně:
-    NUTS III Moravskoslezský kraj - území krajů: Opava, Ostrava, Nový Jičín.
2. na polské straně:
-    část podoblasti NUTS III Opolsko (Opolské vojvodství) - celý okres Głubczycki (obce: Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz),
-    část podoblasti NUTS III Rybnicki (Slezské vojvodství) – okresy:
•    celý okres Racibórz,
•    celý okres Rybnik,
•    okres wodzisławski - část (obce: Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana, Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, bez obce Godów),
•    města/ „powiaty grodzkie“: Rybnik a Żory,

BUDŻET FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW / ROZPOČET FONDU MALÝCH PROJEKTŮ

Całkowita kwota, przyznana dla Funduszu Małych Projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na okres 2021-2027 (dalej jako „EFRR”) wynosi 35.774.102 €. Kwota ta jest podzielona pomiędzy poszczególne euroregiony / Celková částka alokovaná do Fondu malých projektů z Evropského fondu pro regionální rozvoj na období 2021-2027 (dále jen „EFRR“) je 35 774 102 €. Tato částka je rozdělena mezi jednotlivé euroregiony.
 

Euroregion Alokacja 2021-2027
Nisa / Nysa    5 475 000   
Glacensis 9 791 000
Praděd / Pradziad  7 857 000 
SILESIA 5 534 000
Těšínské Slezsko / Śląsk Cieszyński 4 457 000 
Beskydy / Beskidy  2 660 102
Razem  35 774 102

Funkcję Zarządzającego w Euroregionie Silesia w podziale na priorytety pełni / Funkci Správce FMP v Euroregionu Silesia v členění na priority vykonává:

Priorytet 2
TURYSTYKA


Priorita 2
CESTOVNÍ RUCH

Priorytet 4 
WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW

Cel 4.2 - Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego


Priorita 4
SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL
Cíl 4.2 - Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí

Euroregion Silesia – CZ

Strona czeska Euroregionu Silesia

Adres siedziby: Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava

Adres biura: Pekařská 106/4, 746 01 Opava

www.euroregion-silesia.cz

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry – Strona polska Euroregionu Silesia

ul. Batorego 7, 47-400 Racibórz, Polska

tel.: +48 32 415 64 94  tel/fax.: +48 32 415 30 95

e-mail: info@euroregion-silesia.pl

www.euroregion-silesia.pl

Oba sekretariáty konzultují žádosti o financování jak v Prioritě 2 (cíl 2.1), tak v Prioritě 4 (cíl 4.2). Oba sekretariaty konsultują wnioski o dofinansowanie zarówno w Priorytecie 2 (cel 2.1) oraz w Priorytecie 4 (cel 4.2).

 

LOGO Programu (trzy wersje językowe)

--

--

 

 

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"