Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Euroregion Silesia - 25 lat razem

 

Tytuł projektu


Euroregion Silesia - 25 lat razem

Euroregion Silesia - 25 let spolu

Typ C / CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0003360

Wnioskodaca

Partner Projektu

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry

Euroregion Silesia - CZ

Całkowita wartość projektu zgodnie
z decyzją EKS

7 905,00 EUR

Dofinansowanie (85%) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

6 719,25 EUR

Rodzaj projektu

Mikroprojekt własny

Termin realizacji

01.02.2023 – 31.05.2023

Numer i nazwa osi priorytetowej

Oś priorytetowa 4 - „Współpraca między instytucjami i społecznościami“

Krótki opis projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w regionie przygranicznym poprzez zwiększenie świadomości na temat Euroregionu Silesia i jego działalności w obszarze współpracy transgranicznej. Powstały film pokazujący historię i działalność Euroregionu Silesia w ciągu ostatnich 25 lat przyczyni się do podniesienia świadomości społecznej po
obu stronach granicy w zakresie promowania współpracy transgranicznej i Euroregionu Silesia. Wspólne spotkanie zarządów pozwoli na poznanie się nowych władz Partnerów projektowych oraz nakreślenie planów działania Stowarzyszeń na kolejne lata.

Działania projektu:

Działanie nr 1 : Zarządzanie projektem

Działanie nr 2 : Wspólne spotkanie Zarządów Partnerów projektu w PL

Działanie nr 3 : Powstanie filmu podsumowującego 25 lat współpracy transgranicznej w ER Silesia (przeszłość, teraźniejszość i przyszłość)

Projekt pt. „Euroregion Silesia - 25 lat razem” jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP

„Przekraczamy granice” 

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"