Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Fundusz Małych Projektów Euroregionu Silesia (4.2/PL)

 

 

Tytuł projektu

Fundusz Małych Projektów Euroregionu Silesia (4.2/PL)


Fond Malých Projektů Euroregionu Silesia (4.2/PL)
 

  

 numer: CZ.11.04.02/00/23_009/0000067

Całkowita wartość projektu zgodnie
z umową

3 812 500,00 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 80%

3 050 000,00EUR

Krajowe środki publiczne

762 500,00 EUR

Środki finansowe z budżetu państwa RP

175 375,00 EUR

Rodzaj projektu

projekt parasolowy

Termin realizacji

01.11.2023-30.09.2029

Numer i nazwa osi priorytetowej

PRIORYTET 4 - WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW

PRIORITA 4 - SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL

Numer i nazwa celu

Cel 4.2 - Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego

Cíl 4.2 - Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí

Krótki opis projektu

Fundusz Małych Projektów (FMP) to instrument wsparcia projektów o znaczeniu lokalnym wykazujących oddziaływanie transgraniczne. Realizowany jest w formie Projektów FMP pokrywających łącznie cały obszar wsparcia i jest zarządzany przez sześć euroregionów. Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry – strona polska Euroregionu Silesia (dalej też :ER Silesia PL) w okresie 2021-2027 będzie zgodnie z zatwierdzonym Programem zarządzać priorytetem 4.2 na swoim obszarze.

Fond malých projektů (FMP) je nástrojem pro podporu menších projektů lokálního významu vykazujících přeshraniční dopad. Realizován je formou projektů FMP, které pokrývají v souhrnu cele programové území a je řízen šesti euroregiony. Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry – polska strana Euroregionu Silesia (dále také: ER Silesia PL) v období 2021-2027 bude na svém území řídit prioritu 4.2 v souladu se schváleným Programem.

 

Projekt pt.: " Fundusz Małych Projektów Euroregionu Silesia (4.2/PL)" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP

 

                                

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"