Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

EUREGIO PL-CZ

Tytuł projektu

EUREGIO PL-CZ

PL.3.22/3.1.00/11.02546

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową 313 952,00 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% 266 858,47 EUR
Termin realizacji 01.01.2012 - 31.12.2014
Wykorzystana wartość projektu Projekt w realizacji
Oś priorytetowa 3
Wspieranie współpracy społeczności lokalnych
Dziedzina wsparcia 3.1
Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne

Partner Wiodący

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry - polska część Euroregionu Silesia
Patnerzy Projektu
  1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa - strona polska Euroregionu Nysa
  2. Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis - strona czeska Euroregionu Glacensis
  3. Euroregion Praděd - strona czeska Euroregionu Pradziad
  4. Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska - strona czeska Euroregionu Śląsk Cieszyński
  5. Region Beskydy - strona czeska Euroregionu Beskidy
  6. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis - strona polska Euroregionu Glacensis
  7. Euroregion Nisa - regionální sdružení - strona czeska Euroregionu Nysa
  8. Euroregion Silesia - CZ - strona czeska Euroregionu Silesia
  9. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" - strona polska Euroregionu Śląsk Cieszyński
  10. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad - strona polska Euroregionu Pradziad
Finansowanie projektu Współfinansowanie poszczególnych Partnerów kształtuje się na poziomie:
1.EUROREGION SILESIA PL - 14,17%
2.EUROREGION SILESIA CZ - 9,25%
3.EUROREGION BESKIDY CZ - 8,68%
4.EUROREGION ŚLĄSK CIESZYŃSKI CZ (RSTS) - 8,88%
5.EUROREGION ŚLĄSK CIESZYŃSKI PL - 14,47%
6.EUROREGION PRADZIAD CZ - 4,15%
7.EUROREGION PRADZIAD PL - 4,34%
8.EUROREGION GLACENSIS CZ - 17,29%
9.EUROREGION GLACENSIS PL - 5,28%
10.EUROREGION NYSA CZ - 7,89%
11.EUROREGION NYSA PL - 5,60%
Strona PL 43,86%
Strona CZ - 56,14%
Krótki opis projektu

Jeszcze na początku lat 90-tych XX w. takie terminy jak 'euroregion' i 'współpraca transgraniczna' były dla większości Czechów, Polaków i pozostałych obywateli państw Europy Środkowej i Wsch. pojęciami nieznanymi, mało ciekawymi. Szczelnie zamknięte granice właściwie całkowicie uniemożliwiały kontakty transgraniczne, ludzie nie znali miejsc ani sąsiadów po drugiej stronie. Pragnienie mieszkańców pogranicza, aby można było żyć na takim samym poziomie jak w centralnych obszarach kraju, było wezwaniem i gmin, które po 1989 roku rozpoczęły poszukiwania nowych możliwości współpracy transgranicznej i wspólnego rozwiązywania specyficznych problemów pogranicznych obu regionów. Biorąc przykład z Europy Zach. zaczęły powstawać regionalne stowarzyszenia, które nawiązywały współpracę z podobnymi stowarzyszeniami po drugiej stronie granicy. Również na pograniczu PL-CZ zaczęły powstawać pierwsze 'euroregiony', które jak mosty połączyły sąsiadujące państwa i stały się siłą napędową rozwoju współpracy transgranicznej na tych terenach. Doświadczenia naszych euroregionów z ostatnich 20 lat skłoniły nas do pewnych podsumowań i chęci zaprezentowania co udało nam się na przestrzeni tych lat osiągnąć dzięki woli i chęci wielu ludzi oraz finansowemu wsparciu UE. Nasz projekt jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce, gdzie aż 6 euroregionów z PL-CZ pogranicza będzie promować współpracę transgraniczną, Fundusze Mikroprojektów wraz z ich beneficjentami oraz POWT RCz-RP. Dzięki realizacji tego projektu pierwszy raz na tak szeroką skalę zostanie pokazane jak środki z UE stały się - siłą napędową rozwoju współpracy transgranicznej na PL-CZ pograniczu.W ramach 4 głównych działań projektu zrealizujemy główne cele projektu, a zarazem cele Programu tj. rozwijanie i tworzenie sieci współpracujących  instytucji, w tym samorządów terytorialnych i powołanych przez nie jednostek a zarazem promocja i wypracowanie rozwiązań dla wspólnych problemów w obszarze pogranicza polsko-czeskiego.

Oficjalna strona projektu http://euroregions.org/

Projekt pt.: "EUREGIO PL-CZ" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
PRZEKRACZAMY GRANICE

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"