Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia - projekt parasolowy

Tytuł projektu

„Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia”

„Fond mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia”


CZ.11.FM_2016_04

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową

8 501 176,47 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%

7 226 000,00EUR

Krajowe publiczne środki finansowe

1 275 261,47 EUR

Rodzaj projektu

Projekt Parasolowy

Termin realizacji

01.10.2015-30.06.2023

Numer i nazwa osi priorytetowej

OP 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

OP 3: Edukacja i kwalifikacje

OP 4: Współpraca instytucji i społeczności 

Krótki opis projektu

Na obszarze funkcjonowania Euroregionu Silesia istnieje wiele podmiotów, które realizują lub chcą realizować czesko-polską współpracę transgraniczną i w związku z tym korzystać z finansowania odpowiedniego programu UE. W wielu przypadkach chodzi jednak o transgraniczne działania o mniejszej skali czy działania o znaczeniu lokalnym, przede wszystkim nieinwestycyjne, finansowo mniej wymagające.

Właśnie do finansowania tych działań jest dedykowany Fundusz mikroprojektów, który umożliwia dofinansowanie mniejszych projektów z max. dotacją od 20 000 do 60 000 EUR (w zależności od rodzaju projektu i osi priorytetowej). Wprowadzenie tego typu elastycznego narzędzia finansowania umożliwi nawet niewielkim instytucjom/wnioskodawcom, jakimi są np. wiejskie szkoły, kluby sportowe lub stowarzyszenia, brać udział w programie i korzystać z jego środków na finansowanie transgranicznych działań.

Już pierwsze programy czesko-polskiej współpracy transgranicznej, jakimi były roczne programy Phare CBC, były przeznaczone głównie na finansowanie dużych projektów inwestycyjnych. Chociaż realizacja takich projektów przyczyniała się do rozwoju czesko-polskiego pogranicza, równocześnie w tym samym czasie po wielu dziesięcioleciach izolacji ukazała się potrzeba rozwoju współpracy między mieszkańcami po obu stronach granicy. Dlatego też już w tych programach zostało wprowadzone narzędzie do finansowania małych projektów typu "people-to-people" - Wspólny Fundusz Małych Projektów, który to fundusz miały podobny schemat grantowy, częściowo zarządzany przez euroregiony czesko-polskiego pogranicza. Ponieważ zarówno sam instrument finansowania jak i sposób jego realizacji okazał się skuteczny,  także w kolejnych programach został wprowadzony w tzw. Fundusz Mikroprojektów, a euroregionom powierzono funkcję Zarządzających w całości odpowiedzialnych za jego realizację.

Informacje o Funduszu Mikroprojektów

Szczegółowe informacje o Funduszu Mikroprojektów znajdują się w menu głównym na niniejszej stronie, po lewej stronie w dziale "Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2014-2020 INTERREG V-A".

Dział ten składa się z 12 zakładek, np:

Informacje o naborach znajdują się w zakładce "Terminy naborów"

Dokumentacja znajduje się w załadce "Nabór - Dokumentacja Funduszu do pobrania"

 

Projekt pt.: " Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia " jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

PRZEKRACZAMY GRANICE

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"