Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia - Projekt Parasolowy

Tytuł projektu Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia
CZ 3.22/3.3.04
Całkowita wartość projektu zgodnie z umową 8 191 766,00 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% 6 963 000,00 EUR
Krajowe publiczne środki finansowe 1 228 766,00 EUR
Wykorzystana wartość projektu Projekt w realizacji
Rodzaj projektu Projekt Parasolowy
Termin realizacji 01.04.2008 - 30.06.2015
Działanie 3.3
Fundusz Mikroprojektów
Krótki opis projektu Zgodnie z podstawowymi dokumentami Programu Euroregion Silesia, tworzony przez stowarzyszenie Euroregion Silesia CZ i Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry. Stowarzyszenia te wykonują funkcje Zarządcy i jednocześnie Administratora części dziedziny wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów. Z FMP finansowane są małe nieinwestycyjne, ewentualnie drobne projekty inwestycyjne kwalifikowanych wnioskodawców z siedziby na terytorium podlegającym Euroregionowi Silesia. Projekty są oceniane przez niezależnych ekspertów regionalnych zgodnie z wcześniej zatwierdzonymi kryteriami i zatwierdzane przez Euroregionalny Komitet Sterujący, który w ER Silesia składa się z 22 głosujących członków. Posiedzenia odbywają się 2-4x w roku uwzględniając ilość przedłożonych projektów. Posiedzenia EKS odbywają się zgodnie z Regulaminem Obrad zatwierdzonym przez organy obu stron Euroregionu i Instytucję Zarządzającą/Kontrolera Krajowego. Przedstawiciele IZ/KK uczestniczą w posiedzeniach EKS jako obserwatorzy. Wnioskodawcy kierują się Wytycznymi dla czeskich/polskich wnioskodawców obowiązującymi dla FM w ER Silesia, a beneficjenci Wytycznymi dla czeskich/polskich odbiorów końcowych. Wszystkie zadania związane z zarządzaniem i administracją FM wykonywane są przez pracowników czeskiego i polskiego sekretariatu ER Silesia, którzy kierują się Podręcznikiem dla Partnerów FM opracowanym przez IZ i KK. Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju współpracy Transgranicznej podmiotów publicznych, instytucji świadczących usługi publiczne, stowarzyszeń i organizacji zawodowych, za pośrednictwem wsparcia udzielanego w ramach FMP najmniejszym projektom w Programie, tzw. mikroprojektom. Specyficznym celem projektu jest wzmacnianie transgranicznych powiązań między mieszkańcami, przede wszystkim dzięki wsparciu finansowemu projektów typu "people-to-people" i ewentualnie związanych z nimi mniejszymi projektami infrastrukturalnymi.
W całym okresie realizacji projektu „Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia“ przeprowadzono wiele działań promocyjnych.Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w ramach projektu wydało: publikację, folder, film i podstronę na www. Szczegóły poniżej.
  • publikacja podsumowująca Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pt. „Małe projekty, duże efekty!” w polskiej i czeskiej wersji językowej. Publikacja przedstawia najważniejsze informacje dotyczące Programu, przyznanej alokacji, zatwierdzonych projektów. Publikacja ta również prezentuje ciekawe pomysły realizacji mikroprojektów. Zachęcamy do lektury publikacji „Małe projekty, duże efekty!”.

- do pobrania polska wersja językowa - Małe projekty, duże efekty!

- do pobrania czeska wersja językowa - Malé projekty, velké efekty!

  • folder A5 podsumowujący POWT RCz-RP 2007-2013, zawierający dane statystyczne Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia (folder do pobrania).
  • film promocyjny (DVD, Blu-Ray) pt. „Małe projekty, duże efekty” dla projektu „Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia” w trzech wersjach językowych (PL, CZ, EN). Film miał swoją premierę na Gali Funduszu Mikroprojektów, jak również został zamieszczony na serwisie internetowym You Tube https://www.youtube.com/watch?v=5i2KZJ0LcMw

Projekt pt.: "Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"