Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Informacje ogólne

Wprowadzenie do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w ramach INTEREGIIIA Czechy-Polska 2004-2006 Fundusz mikroprojektów

Tło historyczne funduszu

Fundusz mikroprojektów był w istocie realizowanym przez Euroregion Silesia projektem parasolowym w ramach  działania 2.2. Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA i swoim charakterem nawiązywał do Programu Phare CBC - Wspólny Fundusz Małych Projektów. Wsparcie pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i otrzymywane było na zasadzie refundacji części kosztów (do 75% kwalifikowanych wydatków). Podobnie jak w ramach Małych Projektów Programu Phare CBC, Wnioskodawcy mogli uzyskać dofinansowanie na projekty o charakterze nieinwestycyjnym z wyraźnym efektem transgranicznym. W ramach tego działania realizowane były małe projekty typu "ludzie dla ludzi". Ogólnym założeniem tego działania było opracowanie i promowanie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy w celu wspólnej poprawy sfery kulturalnej, edukacyjnej, społecznej i gospodarczej. Bliska współpraca pomiędzy ludźmi mieszkającymi w regionie przygranicznym (np.: wymiana kulturalna i sportowa) pogłębiła stosunki międzysąsiedzkie.

CELE I PRIORYTETY FUNDUSZU

Fundusz mikroprojektów z ogólnego punktu widzenia wspierał wypełnienie głównych celów postawionych w Programie Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska 2004-2006, zwłaszcza pomagał podmiotom w obszarze przygranicznym przezwyciężyć specyficzne problemy rozwojowe, wynikające z ich relatywnej izolacji w ramach narodowych gospodarek. Fundusz wspierał tworzenie i rozwój sieci współpracy po obu stronach granicy oraz tworzenie powiązań między tymi sieciami, a istniejącymi już w Unii Europejskiej.
Głównym celem Funduszu było:

 • intensyfikacja współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi.

Celami szczegółowymi były:

 • wspieranie lokalnej współpracy gospodarczej, społecznej, kulturalnej, edukacyjnej i sportowej na obszarze pogranicza,
 • integracja transgraniczna i wzmacnianie form długookresowej współpracy,
 • przygotowanie wspólnych imprez w celu wzajemnego lepszego poznania się i promowania współpracy transgranicznej.

Fundusz umożliwił osiągnięcie tych celów przez finansowanie przedsięwzięć o małej skali typu "ludzie dla ludzi", które odpowiadały lokalnym/regionalnym potrzebom i miały wyraźny efekt transgraniczny.

Fundusz wspierał wyłącznie małe nieinwestycyjne projekty transgraniczne typu "ludzie dla ludzi".

Fundusz wspierał ogólne działania, które:

 • służyły ekonomicznemu rozwojowi poprzez współpracę gospodarczą, rozwój przedsiębiorczości i współpracę między instytucjami reprezentującymi przedsiębiorców,
 • sprzyjały rozwojowi turystyki, jako ważnego elementu lokalnego/regionalnego rozwoju gospodarczego i zwiększenie liczby miejsc pracy w obszarze polsko-czeskiego pogranicza,
 • umożliwiały rozwój i zwiększenie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy w celu wspólnej poprawy sfery kulturalnej, edukacyjnej, społecznej i gospodarczej oraz kontaktów w przyszłości,
 • pobudzały aktywność regionu w przystępowaniu do Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA i wspomagały lokalne działania o małej skali, które mogły stanowić podstawę dla większych projektów o charakterze transgranicznym,
 • pomagały w rozwijaniu lokalnych i regionalnych instytucji zaangażowanych
 • w zagadnienia dotyczące rozwoju regionalnego, przygotowania i wdrażanie projektów z obszaru współpracy transgranicznej zgodnie z praktyką przyjętą w UE.

Zasięg terytorialny Funduszu

Obszar wsparcia Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA, a w jej ramach także Funduszu Mikroprojektów, był ograniczony obszarem NUTS III. Dla potrzeb Funduszu obszar NUTS III na pograniczu polsko-czeskim został terytorialnie podzielony na 6 samodzielnych regionów, a każdy z tych regionów ma określonego Zarządzającego i Administratora Funduszu.

Po polskiej stronie obie te funkcje pełniły Euroregiony.

Obszar działalności Zarządzającego (i Administratora) Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia przedstawiał się następująco:

Po stronie polskiej:

 • część obszaru NUTS III Opolski - województwo Opolskie - powiat głubczycki,
 • część obszaru NUTS III Rybnicko-Jastrzębski - województwo Śląskie - powiat raciborski, rybnicki, wodzisławski (bez gminy Godów) i miasta: Rybnik oraz Żory.

Po stronie czeskiej:

 • obszar NUTS III Kraj Moravskoslezský - obszar powiatów: Opava, Nový Jičín, Ostrava.

Wysokość kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kwota dofinansowania do dyspozycji Euroregionu Silesia na lata 2004-2006 wyniosła:

Euroregion Silesia - strona polska
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry
2 159 083 PLN 525 088 EUR
Euroregion Silesia - strona czeska
Euroregion Silesia - CZ
11 309 838 CZK 372 463 EUR

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"