Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Projekt Flagowy

 

Tytuł projektu

Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju

Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo”

 

Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj Polsko-Českého

pohraničí „Společné dědictví'”


CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760

Partner Wiodący

Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Partnerzy Projektu

  1. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
  2. Královéhradecký kraj
  3. Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
  4. Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu
  5. Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry
  6. Destinační společnost Východní Čechy
  7. Stowarzyszenie Region Beskidy w Bielsku- Białej
  8. Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu
  9. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"
  10. Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową

2 240 567,43 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85%

1 904 482,31 EUR

Krajowe publiczne środki finansowe

336 085,12 EUR

Całkowita wartość projektu przypadająca na nasze Stowarzyszenie

130 995,60 EUR

Dofinansowanie z EFRR przypadające na nasze Stowarzyszenie

111 346,26 EUR

Rodzaj projektu

Projekt Flagowy

Termin realizacji

01.01.2017 - 31.10.2020

Numer i nazwa osi priorytetowej

OP 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Cel szczegółowy

11.2.45.2.1 – Zwiększenie odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych

Krótki opis projektu

Projekt ma na celu zmniejszenie poziomu bezrobocia na pograniczu polsko-czeskim poprzez tworzenie, sieciowanie i promocję markowych produktów turystycznych na bazie bogatego potencjału kulturowego i przyrodniczego. Dzięki wspólnemu działaniu transgranicznemu podmioty turystyczne stworzą silna markę turystyczną pogranicza polsko-czeskiego, która będzie w stanie konkurować na krajowym, europejskim i światowym rynku turystycznym.

Cel strategiczny projektu: Stworzenie trwałej, zintegrowanej sieci współpracy w zakresie działań promocyjnych turystyki na obszarze polsko - czeskiego pogranicza opartej na dziedzictwie przyrodniczym i kulturalnym. Wsparcie środowiska / branży turystycznej, tworzenie i promocję produktów turystycznych, inicjowanie łączenia istniejących szlaków turystycznych w szlaki transgraniczne, integrację istniejących ofert w kompleksowe transgraniczne pakiety turystyczne pogranicza, co prowadzić będzie do wydłużenia pobytów turysty na tym obszarze oraz do podniesienia atrakcyjności istniejącego bogactwa kulturowego i przyrodniczego oraz prezentację wspólnego dziedzictwa poprzez rekonstrukcje, jako oferty turystycznej.

Logo projektu

 

Media społecznościowe projektu

zapraszamy na nasz kanał na YT

 

zapraszamy na FB "Wspólne Dziedzictwo"

 

 

Strona www www. tourism-pl-cz.eu
Publikacje / promocja

Działanie nr 2: Działania marketingowe
2.4.1. Publikacje: folder o pograniczu (wizerunkowy)
Uroki czesko-polskiego pogranicza
 
2.4.2. Publikacje: Broszury z informacjami o mikroregionach
EUROREGION SILESIA - Województwo Śląskie / Województwo Morawsko-Śląskie
 
 2.4.3. Publikacje: Katalog tematycznych szlaków turystycznych
WIELKI SZLAK POLSKO-CZESKIEGO POGRANICZA

Pozistałe publikacje do pobrania ze strony

 

 

 

Projekt pt.: „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
PRZEKRACZAMY GRANICE

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"