Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Promocja Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska i Funduszu Mikroprojektów w ramach tej Inicjatywy w Euroregionie Silesia

Tytuł projektu Promocja Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska i Funduszu Mikroprojektów w ramach tej Inicjatywy w Euroregionie Silesia
Całkowita wartość projektu zgodnie z umową 54 240,90 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 75% 40 680,67 PLN
Współfinansowanie z budżetu Państwa 25% 13 560,23 PLN
Wykorzystana wartość projektu 48 270,67 PLN
Rodzaj projektu Projekt pomocy technicznej
Działanie Działanie 3.2
Promocja i ocena programu
Krótki opis projektu Projekt obejmował działania informacyjno-promocyjne, które miały na celu podniesienie poziomu wiedzy potencjalnych Beneficjentów na temat możliwości, jakie stwarza Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIA Czechy-Polska oraz Fundusz Mikroprojektów w ramach tej Inicjatywy.
W ramach działań promocyjnych na stronie Euroregionu Silesia www.euroregion-silesia.pl została stworzona zakładka tematyczna dotycząca INTERREGU, na której umieszczone zostały dokumenty dot. Programu oraz aktualne informacje na temat IW INTERREG IIIA i Funduszu Mikroprojektów, zostały zamieszczone ogłoszenia o programie w prasie, a następnie były na bieżąco umieszczane informacje o przebiegu projektów aż do zakończenia realizacji Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia, zostały przeprowadzone spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych Wnioskodawców dot. zasad realizacji projektów oraz zasad promowania Programu.

Projekt pt.:"Promocja Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska i Funduszu Mikroprojektów w ramach tej Inicjatywy w Euroregionie Silesia" był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 75% oraz z budżetu państwa w 25%

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"