Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Strategia rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2014-2020

 

Tytuł projektu Strategia rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2014-2020
PL.3.22/3.3.04/12.03310
Całkowita wartość projektu zgodnie z umową - strona polska 11 949,77 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85% - strona polska 10 157,30 EUR
Wykorzystana wartość projektu Projekt w realizacji
Rodzaj projektu Mikroprojekt własny - projekt wspólny
Partner Projektu Euroregion Silesia - CZ
Całkowita wartość projektu zgodnie z umową - strona czeska 28 478,00 EUR
(z EFRR 24 206,30 EUR)
Działanie 3.3
Fundusz Mikroprojektów
Krótki opis projektu

Termin realizacji - 01.01.2013 – 31.05.2014

Głównym działaniem projektu jest opracowanie wspólnej polsko - czeskiej Strategii Rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2014 – 2020 w celu zmocnienia współpracy transgranicznej, wsparcia działań podmiotów aktywnych, podniesienia jakości życia mieszkańców i rozwiązywania niektórych problemów gospodarczych. Dokument ten ma stanowić podstawę do dalszej współpracy polskich i czeskich gmin, powiatów i innych podmiotów w kolejnym okresie wsparcia. Zidentyfikowanie priorytetów rozwoju społeczno – gospodarczych pozwoli na wybór takich tematów strategicznych, przedsięwzięć i działań, które doprowadzą do realizowania założeń powstałego dokumentu.

Celem projektu jest uzyskanie informacji i określenie ram dla podejmowania decyzji strategicznych zmierzających do osiągnięcia wyznaczonych celów Euroregionu Silesia na okres 2014 – 2020.

 

Ulotka dotycząca projektu

---------------------------------------

Zatwierdzenie Strategii Rozwoju Euroregionu Silesia

W dniu 07.05 odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry, podczas którego podjęto Uchwałę o zatwierdzeniu Strategii Rozwoju Euroregionu Silesia.

Strategia Rozwoju Euroregionu Silesia na okres 2014-2020 stwarza warunki do systematycznego rozwoju współpracy transgranicznej oraz do wspierania działalności podmiotów podejmujących współpracę transgraniczną na terenie Euroregionu Silesia od 2014 roku opartą na wspólnym strategicznym dokumencie euroregionu. Dokument ten był opracowywany w okresie od kwietnia 2013 do marca 2014 roku przy ścisłej współpracy obu sekretariatów euroregionu, czeskiego wykonawcy z zewnątrz oraz polskiego konsultanta, wspólnego zespołu sterującego i czterech wspólnych tematycznych grup roboczych.

Analityczna część dokumentu strategicznego udostępnia w formie „maping study” wiele informacji z obu stron granicy. Przeprowadzone badania ankietowe oraz prezentacja ich wyników pozwalają zaś na pozyskanie informacji dotyczących świadomości i postrzegania współpracy transgranicznej i euroregionu.

Projektowa część dokumentu strategicznego, oparta na przygotowanej „maping study”, badaniach ankietowych i opracowanych analizach SWOT, definiuje wizję, cele strategiczne oraz działania niezbędne do zapewnienia rozwoju obszaru i dobrej jakości życia mieszkańców Euroregionu Silesia, a także do instytucjonalnego zapewnienia rozwoju euroregionu. Przykłady konkretnych projektów i działań pokazują natomiast sposób realizacji wyznaczonych celów i działań. Opracowując część projektową Strategii, uwzględniono potrzeby, na których zaspokojenie Euroregion Silesia może pośrednio lub bezpośrednio wpłynąć, a jednocześnie ujęto tu propozycje, na które wprawdzie Euroregion Silesia nie ma wpływu, ale uważa je z  punktu widzenia rozwoju strategicznego swojego obszaru za ważne.

Wdrażanie dokumentu strategicznego zapewni wspólna grupa robocza ds. wdrażania strategii bazując na 2–3-letnich planach działania i dwukrotnej aktualizacji dokumentu.

Strategia Rozwoju Euroregionu Silesia to otwarty dokument, który będzie na bieżąco uzupełniany i aktualizowany, aby w maksymalnym możliwym stopniu przyczyniał się do zrealizowania określonych celów i działań kluczowych dziedzin rozwoju, a tym samym do realizacji wizji strategicznej Euroregionu Silesia, aby stał się on „prosperującym polsko-czeskim regionem, który wspiera ideę jedności europejskiej i wspólnie rozwija swoją przyszłość w oparciu o współpracę partnerską”.

Do pobrania "Strategia Rozwoju Euroregionu Silesia na okres 2014-2020":

Wersja PL

Wersja CZ

------------------------------------------

Konsultacje projektu „Strategia rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2014-2020”


Mając na uwadze ogromne znaczenie udziału lokalnej społeczności i środowiska gospodarczego w tworzeniu nowej Strategii rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2014-2020, władze Euroregionu Silesia zdecydowały o przystąpieniu do kolejnego etapu prac nad dokumentem jakim są konsultacje społeczne. W związku z tym zaprasza się wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych oraz osoby prywatne do zapoznania się z projektem dokumentu (dostępnym na naszej stronie www.euroregion-silesia.pl
w zakładce „Projekty własne”
(http://www.euroregion-silesia.pl/index,strategia-rozwoju-euroregionu-silesia-na-lata-2014-2020,97.html)
oraz do przesyłania ewentualnych uwag lub własnych propozycji do przygotowanego dokumentu.

Propozycje można zgłaszać w terminie do 5 maja 2014 roku w formie elektronicznej na adres: d.kardaczynska@euroregion-silesia.pl
z wykorzystaniem formularza dostępnego poniżej.

Uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną rozpatrzone przez Euroregion Silesia.

 

Projekt „Strategii rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2014-2020” dostępny jest na TUTAJ
 

Plik do pobrania:
Formularz zgłaszania uwag do dokumentu

--------------------------------------------------------

Projekt pt.: "Strategia rozwoju Euroregionu Silesia na lata 2014-2020" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
PRZEKRACZAMY GRANICE

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"