Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Zarządzanie Funduszem Mikroprojektów Euroregionu Silesia

Tytuł projektu Zarządzanie Funduszem Mikroprojektów Euroregionu Silesia
Całkowita wartość projektu zgodnie z umową 58 760,96 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 75% 44 070,72 PLN
Współfinansowanie z budżetu Państwa 25% 14 690,24 PLN
Wykorzystana wartość projektu 46 723,72 PLN
Rodzaj projektu Projekt pomocy technicznej
Działanie Działanie 3.1
Zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola
Krótki opis projektu Niniejszy projekt obejmował działania mające na celu sprawne funkcjonowanie Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia - od czasu ogłoszenia naboru wniosków, poprzez szkolenia, ocenę wniosków, podpisanie umów z Beneficjentami, zgodną z zasadami programu realizację projektów i ich monitoring, a następnie poprawne rozliczenie każdego z dofinansowanych projektów.
Projekt obejmował koszty osobowe przypadające na pracowników Sekretariatu Stowarzyszenia, zajmujących się wdrażaniem, zarządzaniem i monitoringiem Funduszu Mikroprojektów oraz wynagrodzenia dla ekspertów regionalnych, zajmujących się oceną projektów.

Projekt pt.:"Zarządzanie Funduszem Mikroprojektów Euroregionu Silesia" był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 75% oraz z budżetu państwa w 25%

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"