Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

VIII Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej (WZD FERP)

2019-06-25
Zebrani przedstawiciele Euroregionów po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Przewodniczącego Zarządu, Pana Czesława Fiedorowicza z działalności Federacji Euroregionów RP w okresie od 28 czerwca 2018r. do 25 czerwca 2019r. i sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej, pana Andrzeja Jankowskiego, podjęli uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FERP, sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego za 2018r. i przeznaczenia zysku; udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2018; wysokości składki członkowskiej obowiązującej w roku 2020; uchwalenia Planu Finansowego na rok 2019.


W trakcie spotkania podjęto też Stanowiska WZD FERP dotyczące wyłączenia blokowego projektów EWT. Zdaniem Delegatów FERP, wspieranie finansowe projektów transgranicznych ze środków EWT z uwagi na znikomy wpływ na konkurencję i wymianę handlową między państwami członkowskimi, powinno być uznane za zgodne z rynkiem wewnętrznym na podstawie zapisów Rozporządzenia Rady UE 2018/1911 z 26.11.2018r. art. 1 ust.1 lit. a. Objęcie wyłączeniem blokowym projektów wspieranych przez programy UE w ramach EWT, przyczyni się do uproszczenia procedur administracyjnych i pozytywnego odbioru społecznego. Nawet w projektach, w których uczestniczą MŚP w obszarze transgranicznym ewentualnie mamy do czynienia jedynie z ograniczonym wpływem na gospodarkę regionu, który nie prowadzi do żadnych poważnych zakłóceń konkurencji, a osiągnięte korzyści wpisują się w cele integracyjne
i budują dobrosąsiedzkie relacje.
Podczas posiedzenia omówiono także tematy do dyskusji z przedstawicielami MIiR w dniu 26.06, które przede wszystkim dotyczyły nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

26.06.2019r. w Warszawie odbyło się spotkanie Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej (FERP) z przedstawicielami  Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, który reprezentowali m.in. pan Artur Harc - zastępca Dyrektora DWT, Magdalena Bednarczyk-Sokół - zastępca Dyrektora DWT oraz panie Anna Naskrent oraz pani Agnieszka Gintowt-Dziewałtowska.
Głównym tematem dyskusji były nowe rozwiązania organizacyjno-prawne w projekcie rozporządzenia dot. EWT 2021-2027.
Przewodniczący  Zarządu FERP, Pan Czesław Fiedorowicz poinformował przedstawicieli MIiR o wyborze nowych władz FERP  oraz przedstawił zagadnienia do rozmowy i dyskusji z kierownictwem resortu.
Zastępca Dyrektora DWT, pan Artur Harc omówił stan negocjacji projektu rozporządzenia oraz stanowisko strony polskiej.  Zakończenie przedmiotowych negocjacji planowane jest na jesień br.  Ze względu na szereg rozbieżności w stanowiskach państw członkowskich termin ten będzie trudny do zrealizowania.

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"