Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Uruchamiamy 17. nabór wniosków do Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia

2022-12-16
... uruchamiamy 17. nabór wniosków do "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia" z tzw. oszczędności. Kwoty są niewielkie, ale jest szansa na sfinansowanie kilku mikroprojektów. Informacje o naborze oraz warunkach jakie obowiązywać będą w 17. naborze wniosków poniżej.

Termin składania wniosków:

do 27.01.2023 do godz. 23:59

Termin 17. posiedzenia EKS: 16.03.2023

 

Szczegółowe warunki naboru:

  • Zakończenie mikroprojektów najpóźniej do 31.05.2023,
  • Projekty PL Wnioskodawców, tylko Typ C,
  • Skrócenie terminu na kontrolę kwalifikowalności do 5 dni,
  • Nabór dotyczy osi priorytetowych tj. OP2, OP4 przy uwzględnieniu dostępnych oszczędności i przesunięć środków pomiędzy osiami PL alokacji (wg. ustaleń z IZ/IK),
  • Nabór dotyczy projektów „miękkich” bez inwestycji, niekwalifikowalne będą następujące wydatki: prace budowlane – linia 6 budżetu,
  • Nabór wniosków będzie również związany ze skalą wyzwań wynikających z fali uchodźców spowodowanej inwazją Rosji na Ukrainę. Wspierane będą następujące działania:
  1. współpraca transgraniczna w dziedzinie zarządzania kryzysowego, ukierunkowana na radzenie sobie z falą uchodźców (wymiana informacji i zintensyfikowanie kontaktów, koordynacja podejmowanych działań, wymiana doświadczeń i skutecznych rozwiązań itp.);
  2. współpraca transgraniczna w dziedzinie rozwiązywania długofalowych aspektów kryzysu uchodźczego – współpraca i wymiana informacji w dziedzinie integracji uchodźców z lokalną społecznością oraz aktywizacją uchodźców na rynek pracy (np. wsparcie działań wolnoczasowych, edukacyjnych, pomoc prawna oraz w innych dziedzinach, kursy językowe itd.);
  3. stworzenie systemowych i trwałych transgranicznych mechanizmów zarządzania podobnymi sytuacjami kryzysowymi.

Mimo tego, że grupą docelową niniejszego naboru wniosków mogą być również uchodźcy z Ukrainy, nadal obowiązują zasady Programu dotyczące współpracy transgranicznej oraz wynikającej z niej wartości dodanej dla realizacji wspólnych działań.

Informacje o naborach https://www.euroregion-silesia.pl/index,terminy-naborow...

https://www.euroregion-silesia.pl/news,,547.html

Zapraszamy na konsultacje do Sekretariatu Stowarzyszenia. Prosimy o umawianie się telefonicznie na konsultacje z naszymi pracownikami.

Kontakt do nas https://www.euroregion-silesia.pl/index,kontakt,3.html

#euroregionsilesia


 

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"