Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

NABÓR KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW DO OCENY WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH SKŁADANYCH W RAMACH „FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW EUROREGIONU SILESIA“ W PROGRAMIE INTERREG CZECHY– POLSKA 2021-2027 / NÁBOR KANDIDÁTŮ NA ODBORNÉHO HODNOTITELE PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ PODANÝC

2023-10-25
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, Zarządzający Funduszem Małych Projektów w Euroregionie Silesia ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do oceny projektów składanych do Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Silesia w Programie INTERREG Czechy – Polska 2021-2027 do następujących Priorytetów FMP - 4.2

AKTUALIZACJA ! (z dnia 08.11.2023)

W związku z dużym zainteresowaniem związanym z naborem ekspertow do celu 4.2 (po stronie PL) informujemy, iż termin składania dokumentacji przedłużamy do końca dnia 10.11.2023r. Dokumenty można też wysyłać do adres d.kardaczynska@euroregion-silesia.pl.

AKTUALIZACE ! (z 8. 11. 2023)

Vzhledem k velkému zájmu o nábor odborníků pro cíl 4.2 (na polské straně) bychom Vás rádi informovali, že prodlužujeme termín odevzdání dokumentace do konce 10. 11. 2023. Dokumenty lze také zasílat na adresu d.kardaczynska@euroregion-silesia.pl.

------

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu, Zarządzający Funduszem Małych Projektów w Euroregionie Silesia ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do oceny projektów składanych do Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Silesia w Programie INTERREG Czechy – Polska 2021-2027 do następujących Priorytetów FMP:

Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców:

  • cel 4.2 Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego

Szczegółowy opis Priorytetu i celu znajduje się na stronie https://www.euroregion-silesia.pl/index,na-jakie-dzialania-mozna-pozyskac-srodki,139.html 

Szczegóły konkursu w zakładce "Zamówienia publiczne, zapytania, konkursy"

Zgłoszenia należy dostarczyć lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 09.11.2023 (decyduje data wpływu dokumentów).

Sdružení obcí povodí Horní Odry v Raciborzi, správce Fondu malých projektů v Euroregionu Silesia, vyhlašuje nábor kandidátů na odborného hodnotitele projektů podaných v rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Silesia v Programu INTERREG Česká republika – Polsko 2021-2027 pro následující Priority FMP:

Priorita 4. Spolupráce institucí a obyvatel:

  • Cíl 4.2 Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí

Podrobný popis Priority a cíle je uveden na straně https://www.euroregion-silesia.pl/index,na-jakie-dzialania-mozna-pozyskac-srodki,139.html

Podrobnosti o soutěži v záložce "Zamówienia publiczne, zapytania, konkursy"

Přihlášky musí být doručeny nebo odeslány v nepřekročitelném termínu, tj. do 9. 11. 2023 (rozhodující je datum přijetí dokumentů)

---

Stowarzyszenie Euroregion Silesia - CZ, Zarządzający Funduszem Małych Projektów w Euroregionie Silesia ogłasza nabór kandydatów na ekspertów do oceny projektów składanych do Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Silesia w Programie INTERREG Czechy – Polska 2021-2027 do następujących Priorytetów FMP:

Priorytet 2. Turystyka:
  • Cel 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego
Szczegółowy opis Priorytetów i celów można znaleźć tutaj.
Szczegóły dotyczące wyboru espertów - tutaj.
 
WNIOSKI NALEŻY DOSTARCZYĆ LUB WYSŁAĆ NIE PÓŹNIEJ NIŻ 09.11.2023.
 
Priorita 2. Cestovní ruch:
  • Cíl 2.1 Lepší přeshraniční využití potenciálu cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí

Podrobný popis Priorit a cílů naleznete zde.

Podrobnosti o výběru naleznete zde.

PŘIHLÁŠKY MUSÍ BÝT DORUČENY NEBO ODESLÁNY NEJPOZDĚJI DO 9.11.2023.

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"