Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Wolne miejsce pracy - Inspektor ds. administracyjnych i programu UE - ogłaszamy nabór do pracy w Stowarzyszeniu

2024-03-25
STOWARZYSZENIE GMIN DORZECZA GÓRNEJ ODRY (strona polska Euroregionu Silesia) ogłasza nabór na stanowisko "Inspektor ds. administracyjnych i programu UE". Miejsce pracy : sekretariat Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry, ul. Króla Stefana Batorego 7, 47-400 Racibórz.

I. Wymagania :
1) podstawowe :

a)    wykształcenie minimum średnie, kierunki (preferowane): zarządzanie, marketing, technik handlowiec, administracja, rachunkowość, ekonomia, finanse,
b)    biegła znajomość obsługi komputera - umiejętność pracy w środowisku Win10, obsługa poczty elektronicznej, znajomość programów w szczególności MS Office - Word,  Excel i Power Point (oraz graficznych np. Canva, itp.).
c)    prawo jazdy kat. B oraz możliwość korzystania z samochodu osobowego (w ramach umowy na wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych),

2) dodatkowe / poszukujemy osób :

a)    ambitnych, kreatywnych, zaangażowanych w powierzone obowiązki, gotowych do pracy, która gwarantuje możliwość rozwoju i zdobywania nowej wiedzy;
b)    rzetelnych, dokładnych, realizujących zadania terminowo, z dobrą organizacją pracy;
c)    z umiejętnościami analizy dokumentacji zgodnie z procedurami obowiązującymi w Stowarzyszeniu, w ramach obsługiwanego Programu UE, interpretowania przepisów prawa i stosowania ustaw,
d)    z wysoką kulturą osobistą;
ponadto mile widziane:
e)    dobra znajomość języka czeskiego lub angielskiego,
f)    doświadczenie w przygotowaniu i rozliczaniu wniosków o dotacje unijne, w tym np. z programów EWT; znajomość zagadnień dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

II.    Warunki pracy na stanowisku:
a)    praca biurowa 90 %,
b)    praca w terenie 10 % - udział w spotkaniach, szkoleniach, monitoringi/kontrole, itp.  
c)    praca przy komputerze,
d)    pełny wymiar czasu pracy,
e)    planowany termin zatrudnienia – od 06.05.2024r.

III. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
1.    prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem „Funduszem Małych Projektów 2021-2027 w Euroregionie Silesia” w ramach programu INTERREG Czechy – Polska 2021-2027 zgodnie z zakresem obowiązków na tym stanowisku,
2.    realizację bieżących zadań administracyjnych związanych z funkcjonowaniem sekretariatu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry – strony polskiej Euroregionu Silesia (wykonywanie czynności kancelaryjnych tj. rejestracja korespondencji, przygotowywanie pism, e-maili, itp.),
oraz
3.    działalność promocyjną oraz marketingową Stowarzyszenia,
4.    pomoc w prowadzeniu stron internetowych i FB obsługiwanych przez Stowarzyszenie.

IV. Wymagane dokumenty:
Obowiązkowe:
1)    kwestionariusz osobowy (załącznik do ogłoszenia) zawierający m.in. :
•    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości ewentualnego obowiązku publikacji danych osobowych na stronie www Stowarzyszenia,
•    oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych wraz
z numerem telefonu i/lub adresem e-mail w celu powiadomienia o zakwalifikowaniu się do postępowania rekrutacyjnego

Druk kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE - załącznik do ogłoszenia

Ogłoszenie naboru pracownika ER Silesia

Nieobowiązkowe:
1) Curriculum vitae,
2) listy motywacyjny.

Kandydatki/ci spełniający wymagania podstawowe uczestniczyć będą w postępowaniu rekrutacyjnym obejmującym sprawdzenie wymagań dodatkowych w formie rozmowy kwalifikacyjnej.
O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w postępowaniu wszystkie kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie.

Oferujemy:
•    Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę od pierwszego dnia,
•    Szkolenia specjalistyczne,
•    Możliwość uczestniczenia w projektach UE/pozostałych realizowanych przez Stowarzyszenie,
•    Możliwość poznania zagadnień związanych z zarządzaniem projektami w tym realizacją i rozliczaniem projektów z UE,
•    Pracę pełną wyzwań,

Oferty należy składać w terminie do 10.04.2024 jednej z następujących form:
a)    papierowo w sekretariacie Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry, ul. Króla Stefana Batorego 7,
(II piętro, lokal nr 1),
b)    za pośrednictwem poczty na adres: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, ul. Króla Stefana Batorego 7 (II piętro, lokal nr 1) - decyduje data wpływu oferty do Stowarzyszenia, z adnotacją na kopercie „Nabór na stanowisko Inspektor ds. administracyjnych i programu UE”
c)    w formie elektronicznej (skan dokumentów) na adres e-mailowy d.kardaczynska@euroregion-silesia.pl;

Dokumenty aplikacyjne pięciu najlepszych kandydatek/kandydatów wyłonionych w toku naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Pozostałe dokumenty aplikacyjne nieodebrane przez kandydatki/kandydatów zostaną zniszczone.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 32 415 64 94/415 30 95.
   
Z up. Zarządu Stowarzyszenia
Daria Kardaczyńska
Dyrektor Sekretariatu

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"