Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

INTERREG III A CZECHY-POLSKA MIKROPROJEKTY

2005-12-07
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie realizacji mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach następującego priorytetu i działania programu:

INTERREG III A Czechy-Polska

Priorytet 2 - Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza
Działanie 2.2 - Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)

Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów o charakterze transgranicznym mogą składać uprawnione podmioty o charakterze niedochodowym. Do uzyskania wsparcia w ramach programu uprawnieni są beneficjenci z obszaru:

  • województwa śląskiego: powiat raciborski, powiat rybnicki, powiat wodzisławski (bez gminy Godów), miasto Rybnik, miasto Żory
  • województwa opolskiego: powiat głubczycki.

Termin składania wniosków, które rozpatrzone zostaną na trzecim posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego dla mikroprojektów Euroregionu Silesia, upływa z dniem 20 lutego 2006 r. o godzinie 15.00.

Wnioski, które wpłyną po 20 lutym 2006 r., zostaną skierowane do oceny i zatwierdzenia na następnym posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego.

Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać osobiście, drogą pocztową lub przesyłką kurierską do siedziby Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej w 3 egzemplarzach (1 oryginał i 2 kopie) i w wersji elektronicznej (dyskietka lub płyta).

Wszelkich informacji udziela:info@euroregion-silesia.pl

Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry
Euroregion Silesia

47-400 Racibórz, ul. Batorego 6
tel./fax.: (032) 415 64 94
e-mail: info@euroregion-silesia.pl

Sekretariat Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry jest czynny w godzinach:

  • Poniedziałek - czwartek: 7.30 - 16.00
  • Piątek: 7.30 - 13.30

Indywidualne konsultacje w Sekretariacie Stowarzyszenia będą możliwe po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu ich terminu.

Wnioskodawcy powinni się zapoznać się z następującymi dokumentami dotyczącymi ogólnych zasad Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy - Polska tj.:

  • Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy - Polska - Uzupełnienie Programu.
  • Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
  • Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta.

Wszystkie w/w dokumenty są dostępne na oficjalnej stronie internetowej programu tj.: www.interreg.gov.pl

Dokumenty Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Czechy - Polska obowiązujące po polskiej stronie Euroregionu Silesia znajdują się w zakładce INTERREG III A.

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"