Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Decyzje ERKS

Euroregionalny Komitet Sterujący jest wspólnym polsko-czeskiem organem, który na podstawie materiałów opracowanych i przedstawionych realizuje zadania w zakresie:
1. ocenia i zatwierdza projekty
2. proponuje dokonanie poprawy projektu
3. odrzuca nieodpowiednie projekty
Przy wyborze projektów ERKS pracuje z listą projektów uporządkowaną według liczby punktów i listą projektów nie rekomendowanych do dofinansowania z uzasadnieniem.

ERKS może:
1. zatwierdzić projekt bez zastrzeżeń - projekt odpowiada wszystkim kryteriom oceny
i jest rekomendowany do dofinansowania
2. zatwierdzić projekt z zastrzeżeniami – projekt zawiera małe błędy, jest więc zatwierdzony pod warunkiem, że te niedociągnięcia będą usunięte i dopiero w tym momencie zostanie podpisana umowa o dofinansowaniu
3. wstrzymać ocenę projektu – projekt zawiera błędy, które nie pozwalają zatwierdzić go z zastrzeżeniem. Ocena projektu jest wstrzymana, Wnioskodawca jest wezwany do dokonania poprawy i projekt jest następnie oceniany na następnym posiedzeniu EKS
4. odrzucić projekt – projekt zawiera duże błędy i niedociągnięcia lub była złożona duża ilość projektów o lepszej jakości zawierających podobne działania.

ERKS może zaproponować dokonanie zmian w budżecie czy zawartości projektu w przypadku, gdy projekt jest odpowiedni do dofinansowania, ale niektóre wydatki lub działania nie są optymalne do osiągnięcia wyznaczonego w projekcie celu. Taki projekt może być zatwierdzony z zastrzeżeniem lub jego zatwierdzenie może zostać wstrzymane do następnego posiedzenia ERKS.
Funkcja, skład i obrady ERKS są określone w Statucie i Regulaminie obrad Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Silesia.

ERKS jest złożony z 22 głosujących członków z obszaru polsko-czeskiego pogranicza przypadającego Euroregionowi Silesia, przedstawicieli Zarządzającego Funduszu, przy czym każdy podmiot może reprezentować tylko jeden przedstawiciel. Posiedzenia ERKS odbywają się 3-4 razy w roku, w zależności od liczby złożonych wniosków. Na każde posiedzenie ERKS zostaje przygotowany przez Kierowników Programu z obu stron granicy raport nt. Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia za okres od ostatniego posiedzenia ERKS do tego, na którym jest przedkładany raport. Po zakończeniu posiedzenia ERKS jest sporządzany protokół z posiedzenia ERKS (w języku polskim i czeskim), który jest następnie drogą elektroniczną wysyłany do zatwierdzenia członkom ERKS, po czym zostaje podpisany przez Współprzewodniczące ERKS i zarchiwizowany wraz z listami projektów i innymi załącznikami z posiedzenia.

 

Numer naboru Ostateczny termin złożenia wniosku Termin posiedzenia ERKS
1 12.09.2005 07.11.2005
2 14.11.2006 07.02.2006
3 20.02.2006 16.05.2006
4 29.05.2006 05.09.2006
5 13.10.2006 09.01.2007
  Procedura obiegowa - jednorazowa  
6 07.11.2007 grudzień 2007

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"